Manželství a jeho statut (4.díl) - práva manželů

Datum: 20. 06. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v Islámu,
V předchozích kázáních již bylo řečeno o manželství a jeho statusu, že manželství je založeno na lásce, respektu a soucítění mezi manžely. Důležitý faktor, který napomáhá k obnovení duševna mezi manžely je však znalost jejich práv a povinností podle Koránu a Sunny.
Rozdělili jsme tato práva do třech kategorií:

Práva ženy

  1. Právem ženy je, aby její manžel setrval ve svém úsilí o to, aby ona buď přijala nebo se přiblížila k Islámu – v případě, že je nemuslimkou, a to vlídným chováním, dobrou morálkou a milými slovy. Jestliže je žena muslimka, potom má právo na to, aby ji její manžel Islám učil, obzvláště je-li novou muslimkou. Doporučuje se vyučovat ji náboženství postupně začínajíce od učení jí monoteistickému vyznání, důkazy o existenci Stvořitele, pokračujíce k předmětu Islámu, předmětu víry, víře v neviditelný svět, Ráj, Oheň Pekelný, Soudný den… Toto důležité právo je vzato z toho co Alláh (S.A.) řekl: „Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno.“ (66:6)
  2. Žena má právo na laskavé soužití. Alláh (S.A.) říká: „Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro.“ (4:19) a při své poslední Pouti to Prorok (s.A.s) potvrdil, když řekl: “Zacházejte s ženami laskavě.“ Toto znamená, že muž má zacházet se svou ženou s velkou něhou, láskou a péčí, jemnými slovy a něžným přístupem bez jakéhokoliv špatného chování, napadání, bití a nebo výsměchů, protože Islám tyto věci zakazuje. Prorok (s.A.s.) řekl: “Muslimský manžel nesmí nenávidět svoji ženu, protože jestli se mu nelíbí některé její vlastnosti, bude spokojen s jinými jejími dobrými vlastnostmi.“ Toto znamená, že jestli se mu nelíbí jakákoliv špatná vlastnost jeho ženy, potom by si měl připomenout jiné její dobré vlastnosti a tak bude uspokojen.
  3. Žena má právo na zajištění životních výdajů. Je povinností manžela finančně zajistit veškeré životní náklady své ženy, což zahrnuje veškeré životní potřeby jako jídlo, pití, oblečení, ubytování, zdravotní péči. Vyprávěl jeden z Prorokových druhů, že se zeptal Proroka (s.A.s.) na práva jeho ženy nad ním a Prorok (s.A.s.) odpověděl: “Zajistit jí jídlo, oblečení, neuhodit ji do obličeje, nenadávat jí a neignorovat ji mimo domov.“ Je užitečné připomenout, že mezi příčinami, které působí problémy a neshody mezi manžely je, že muž je lakomý při výdajích na svou ženu.

Práva muže

  1. Poslušnost. Žena musí poslouchat svého manžela ve veškerých jeho příkazech a požadavcích. Výjimkou je, pokud by muž po ženě požadoval spáchání hříchu nebo špatné chování, jelikož není žádná poslušnost tomu, kdo přikazuje zavrženíhodné (protiprávní) věci. Prorok (s.A.s.) řekl, že nejlepší popis věřící ženy je žena, která je plně poslušná svému manželovi. Bylo vyprávěno, že Prorok (s.A.s.) řekl v jednom hadísu, že nejlepší věcí, kterou je muž požehnán po zbožnosti a úctě k Alláhovi (S.A.) je mít dobrou ženu. Jestli se na ní podívá, bude potěšen, jestli ji přikáže ona poslechne, jestli bude přísahat Alláhovi (S.A.), ona splní jeho přísahu. Také bylo vyprávěno, že Prorok (s.A.s.) řekl: “Jestli žena dodržuje 5 denních modliteb, chrání svoji počestnost před jakýmkoliv hříchem a poslouchá svého manžela, potom bude vpuštěna do Ráje jakoukoliv bránou chce.“
  2. Ochrana jeho domova, peněz, cti a majetku během jeho přítomnosti i nepřítomnosti. Je povinností ženy chránit manželův dům a nenechat vstoupit nikoho bez jeho povolení a střežit svou čest před jakýmkoliv nedovoleným činem, který by mohl uvalit na muže hanbu nebo skandál.
  3. Nezatěžovat svého manžela požadavky na nepotřebné věci. Některé ženy mohou požadovat od svých manželů, aby jim zajistil takové věci jako mají její sousedé např. stejný dům, nábytek atd. Některé ženy tlačí na svého manžela, aby si vypůjčili peníze nelegální cestou k uspokojení jejich potřeb. Prorok (s.A.s) řekl: “Kdokoliv jedl z nedovoleného (protiprávního-haram) zdroje, Oheň bude jeho osudem.“

Bratři a sestry, naléháme na vás k dodržování těchto povinností a práv, pokud chcete spolu žít mírumilovně a šťastně. Na příštím setkání si inshaallah probereme společná práva muže a ženy.