Den shromáždění

Datum: 06. 06. 2003
Imám: Táriq Amín

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v Islámu,
Ibn Abbás (r.A.a.) vyprávěl, že Posel Boží (s.A.s.) nám zanechal radu od Alláha: „Ó lide, v den zmrtvýchvstání budete shromážděni před Alláhem nazí, bosí a neobřezaní. A jako jsme začali již prvním stvořením, tak opakovat to budeme podle slibu Námi daného. A My tak učiníme!“ Prorok Abrahám (a.s.) bude první, jehož tělo bude zakryto. Některým lidem Ummy (muslimského národa) bude odepřen vstup do Ráje. A Prorok Muhammad (s.A.s.) řekne: „Ó můj Pane, to jsou moji následníci.“ A Alláh odpoví: „Nemáš ponětí o tom, co učinili.“ A Prorok řekne: „Byl jsem svědkem o nich, dokud jsem žil mezi nimi. A když jsi mne povolal k Sobě, byls to Ty, kdo byl nad nimi dozorcem - a Tys svědkem věcí všech. Potrestáš-li je - vždyť jsou služebníky Tvými; odpustíš-li jim - vždyť Tys věru mocný i moudrý!“ Alláh řekl: „Po tvé smrti sešli z Mé cesty a zbloudili.“
Lidé tedy budou v Den zmrtvýchvstání shromážděni nazí, bosi a neobřezáni a jestli někdo přišel na tomto světě o část těla, bude mu v tento Den navrácena. Lidé budou v této Hodině pociťovat strašlivý strach a jejich srdce budou bušit.

Země shromáždění a vzkříšení
A bylo vyprávěno, že Prorok (s.A.s.) ukázal ve směru k aš-Šámu a řekl: „A věru, zde bude lid veškerý shromážděn v Den zmrtvýchvstání.“
Též bylo vyprávěno, že Alláh řekl Skále Jeruzaléma: „A v pravdě, na tebe si položím Svůj trůn a zde bude lid veškerý shromážděn.“
Tyto hadísy nám naznačují, že země shromáždění bude země Jeruzaléma a okolní země (Bilád iš-Šám).

Hrůza Dne soudného a Prorokova přímluva
Podle Abu Hurajry (r.A.a.), který řekl, že Posel Boží (s.A.s.) pravil: „Veškeré lidstvo bude shromážděno na zemi, slunce bude velmi blízko a lidé budou svíráni obrovským strachem, který nebudou schopni ovládnout až se začnou dohadovat – nevidíte snad, jak trpíte? Pak část z lidí řekne ostatním, aby přivedli Adama. Jakmile jej přivedou, okamžitě jej požádají: „Ó Adame, ty jsi otec veškerého lidstva, Alláh tě požehnal, když tě stvořil vlastníma rukama a ducha Svého do tebe vdechl a nařídil andělům, aby před tebou poklekli, prosím přimluv se za nás u Něj, aby zmírnil tato muka.“ Adam (a.s.) odvětí: „Můj Pán je velmi rozezlen, tak jak ještě nikdy předtím a ani potom. Musím prosit za sebe, Alláh mě varoval před jedením ze stromu a já jsem Ho neuposlechl. Jděte k někomu jinému, jděte k Noemovi.“ Šli tedy k Noemovi a řekli: „Ó Noe, ty jsi první posel lidstva a Alláh tě nazval vděčným služebníkem, přimluv se za nás.“ Noe odpověděl: „Můj Pán je velmi rozezlen, tak jak ještě nikdy předtím a ani potom. Já jsem měl snažnou modlitbu, kterou jsem použil proti mému lidu, proto musím prosit za sebe. Jděte k Abrahámovi.“ Šli tedy k Abrahámovi a řekli: „Ó Abraháme, ty jsi prorok Alláhův a k tomu jsi milován lidem veškerým, přimluv se za nás.“ Řekl: „Můj Pán je velmi rozezlen, tak jak ještě nikdy předtím a ani potom, a já jsem ve svém životě zalhal. Musím prosit za sebe. Jděte k Mojžíšovi.“ (pozn.: Abrahám rozbil modly, které lidé z jeho rodu uctívali, kromě té největší. Když se ho lidé ptali, kdo to udělal, ukázal na tu největší modlu a řekl: ‚Zeptejte se jí.‘- tuto „lež“ měl na mysli) Přišli k Mojžíšovi a řekli: „Ó Mojžíši, Alláh tě požehnal, vybral si tě jako proroka a mluvil k tobě, přimluv se za nás.“ Mojžíš však řekl: „Můj Pán je velmi rozezlen, tak jak ještě nikdy předtím a ani potom. Zabil jsem člověka, musím prosit za sebe. Jděte k Ježíšovi.“ (pozn.: Mojžíš neúmyslně zabil jiného muže. Izraelec a jeden z faraonových mužů se na trhu rvali, Mojžíš je chtěl odtrhnout a faraonův muž při tom upadl na kámen a zemřel. Kvůli této příhodě Mojžíš cítil, že se nemůže přimlouvat za ostatní, jen za sebe.) Šli tedy k Ježíšovi a řekli: „Ó Ježíši, přimluv se za nás u Alláha, aby zmírnil tato muka.“ A Ježíš řekl: „Musím prosit za sebe, jděte k Muhammadovi.“ Šli tedy k Muhammadovi a řekli: „Ó Muhammade, ty jsi posel Boží a pečeť proroků, Alláh tě požehnal odpuštěním hříchů minulých i budoucích, přimluv se za nás.“ Prorok (s.A.s.) odpověděl: „Šel jsem k trůnu mého Pána, padl jsem před ním v pokoře, v tu chvíli mi Alláh dal poslední příležitost abych Ho velebil, tak jak nikdy nikoho. Řekl: ‚Ó Muhammade, pozvedni svou hlavu a požádej o cokoliv, bude ti vyhověno, přimluv se a tvá přímluva bude přijata, máš Mé dovolení se přimluvit.‘ Prorok (s.A.s.) zvedl svou hlavu a řekl: ‚Ó můj Pane, moje Umma – moje Umma (tj. přímluva za muslimský národ).‘ Alláh pravil: ‚Ó Mohamede, předstup před pravou bránu z bran Ráje s tvým lidem, který tě následoval, a tito budou bez trestu.‘“
Přísahám při Tom, kdo vlastní mého ducha, že mezi dvěma branami Ráje je taková vzdálenost jako mezi Mekkou a Himiyar (v Jemenu).

Věci, které chrání před hrůzou Dne soudného
Prorok (s.A.s.) řekl: „Pokud chcete být ochráněni před strachem ze Dne soudného, potom dejte dostatek času dlužníkům (chudým) ke splacení jejich dluhů, nebo jim od nich ulehčete.“
Prorok (s.A.s.) také pravil: „Sedm lidí bude ochráněno ve stínu Alláha v Soudný den, kdy nebude jiného stínu, kromě tohoto. A tito jsou: spravedlivý vůdce; dále mladý člověk, který stráví své mládí ve službách Alláha a jeho uctívání; ten, jehož srdce je dokonale spjato s mešitou; dále ti, jež se navzájem milují kvůli Alláhovi, sloučí se spolu kvůli Alláhovi a odloučí se v Jeho zájmu; dále muž, který je vyzván k hříchu bohatou a krásnou ženou, ale odmítne se slovy – bojím se Alláha; pak ten, který v tajnosti přispívá na charitu, bez okázalosti, tak, že jeho levá ruka neví, co pravá ruka dává a nakonec ten, kdo vzpomíná Alláha v samotě, tak, že jeho oko je zaplněno slzami.“