Kniha skutků

Datum: 13. 06. 2003
Imám: Táriq Amín

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v Islámu,
Alláh v Koránu říká: “Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se s ní otevřenou.“ (Súra 17, v.13)
Toto znamená, že každá lidská bytost má Knihu skutků připevněnou ke svému krku tak jako např. když má někdo řetěz na svém krku. Potom když zemřete v Den zmrtvýchvstání bude tato kniha předložena každému k přečtení. Bude mu řečeno: “Čti knihu svou! Dnes sám postačíš si proti sobě jako zúčtovatel!“ (Súra 17, v. 14)
Představ si sám sebe v tento moment, v tuto strašlivou Hodinu, kdy bude tvoje Kniha skutků přinesena a bude ležet před tebou, váhy stanoveny a ty budeš volán jménem svým před lidstvem veškerým – kde je ten a ten? – pojď blíž k svému soudu. V této Hodině bude každá lidská bytost cítit obrovský strach a její srdce bude bušit.
Jestliže bude člověk z těch, kteří budou blízcí Alláhovi a konal dobré skutky, potom bude předvolán jménem svým a jménem svého otce k převzetí svého soudu a vezme bílou knihu s bílým textem, uvnitř budou jeho hříchy a zvenku jeho dobré skutky. Začne číst své hříchy a pociťovat lítost a takový strach až zbělá strachy a ke konci čtení shledá, že Alláh mu odpustil všechny hříchy a jeho smutek se obrátí v radost a štěstí. Potom začne četbou svých dobrých skutků a jeho radost a štěstí ještě vzrostou a ke konci čtení shledá, že všechny jeho dobré skutky mu byly odměnou znásobeny. V tuto chvíli jeho obličej zrůžoví radostí a on bude odměněn korunou na svou hlavu a bude požehnán výškou 60 loktů (asi 30 metrů), jako Adam. Alláh o tom říká: „V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného. A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne: ‚Zde přečtěte si knihu mou! Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou.‘ A takový bude mít žití příjemné v zahradě vznešené.“ (Súra 69, v. 18 – 22)
Jestliže člověk bude z těch, kteří budou vzdáleni od pravé cesty, páchajíce hříchy a špatné skutky, potom bude předvolán jménem svým a jménem svého otce k převzetí svého soudu a vezme černou knihu s černým textem, uvnitř budou dobré skutky a zvenku hříchy. Začne číst své dobré skutky a věřit tomu, že bude spasen, ke konci čtení shledá, že všechny jeho dobré skutky mu byly navráceny. V tu chvíli jeho obličej zesiná a on bude pln zármutku. Potom začne četbou svých hříchů a jeho smutek a hoře ještě vzrostou a jeho obličej ještě více zesiná a ke konci čtení shledá, že ho čekají obrovská muka a on bude vhozen do ohně pekelného. Bude oblečen do smolného oděvu a pekelný oheň zakryje jeho obličej. Alláh o něm říká: „A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: “Ach, kéž by mi nebyla dána kniha má a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek! Ach, kéž by tato smrt byla konečná!“ (Súra 69, v. 25 – 27) Alláh poté poručí andělům: “Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte, pak v ohni pekelném jej palte a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!“ (Súra 69, v. 30 – 32)

Jak můžeme zvětšit naši Knihu dobrých skutků?

  1. Mějte se na pozoru před jakýmkoliv hříchem i tím nejmenším. Nepovažujte i ten nejmenší hřích za nevýznamný. Prorok (s.A.s.) řekl: “Příklad nejmenšího hříchu je jako příklad skupiny lidí, kteří dorazí do prosté krajiny a začnou si připravovat jídlo. Každá osoba začne nosit dřevo na oheň až nanosí obrovské množství dřeva k přípravě jejich jídla. Toto je jako příklad malých hříchů, které se nahromadí na našich ramenou až nás zahubí v ohni pekelném, pokud nám Alláh neodpustí.“
    Tak nepovažujte i ten nejmenší hřích za bezvýznamný, protože tyto se budou hromadit a hromadit, až dosáhnou takových rozměrů, že člověka zahubí.
  2. Naši knihu dobrých skutků můžeme rozmnožit i kajícností a lítostí. Upřímná kajícnost k Alláhovi je velmi nutná jak pro dobrého tak i pro špatného člověka k odpuštění jeho minulých hříchů. I dobrý člověk potřebuje z času na čas obnovit své pokání.
  3. Násobení dobrých skutků, protože dobré skutky mohou odstranit skutky špatné (malé hříchy), tak vytrvejme v činění dobrých skutků a zde jsou některé příklady: recitace Koránu, vzpomínání Alláha, vykonávání wudú (očisty), charita a dokonce i uvítání svých bratrů s upřímným úsměvem na tváři je dobrým skutkem.
  4. Upřímnost našich dobrých skutků a činění jich pro Alláha. To znamená, že bychom měli činit veškeré dobré skutky jen pro Alláha a ne z jiných důvodů.