Svátek Íd Al Fitr 1423H

Datum: 05. 12. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry v islámu,

na začátku tohoto slavnostního dne bychom rádi poblahopřáli všem muslimům a muslimkám v České republice při příležitosti prvního dne Svátku přerušení půstu – „Íd al-Fitr“. Žádáme Alláha, aby jej učinil šťastným a požehnaným pro celou muslimskou ummu na zeměkouli. Žádáme Alláha, aby přijal naše dobré skutky a přijal nás mezi Své oddané služebníky.

Připomeňte si, bratři, že zatímco dnes si oblékáte svá nejlepší oblečení, po smrti si oblékneme jiný oděv, a to bude vše, s čím opustíme tento život. Ten jednoduchý bílý oděv, který stojí několik korun, je všechno, co budeme vlastnit až zemřeme. Vzpomeňte si také na Den soudu, kdy budete stát před svým Stvořitelem, bosí a nazí. Připomeňte si, že v Den posledního soudu budeme rozděleni na ty, kteří dostanou svou knihu do pravé ruky a ty, kteří dostanou svou knihu do levé ruky, nebo za svá záda. Jak říká Bůh v Koránu: „Komu bude kniha jeho dána do pravice, tomu zúčtováno bude počtem snadným a on radostně se navrátí k lidem svým. A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána, ten volat bude po zničení a plát bude ve šlehajícím plameni.“ (84:7-12) Připomeňte si rovněž úzkou a rovnou stezku (‚Sirat‘), po které budete procházet, a každý z nás po ní bude procházet, a budou tam ti, kteří ji projdou a budou tam ti, kteří z ní spadnou do pekelného ohně, každý podle toho, co během svého pozemského života vykonal – dobrého a špatného.

Bratři a sestry,
Jeden ze znaků vztahů mezi muslimy je sociální bezpečí a spolupráce, že pečujeme a staráme se o své nejbližší, příbuzné a přátele. Většina z nás zde žije v cizí zemi, daleko od svých blízkých. Nezapomeňte na ně a udržujte s nimi kontakt. V tyto sváteční dny je k tomu ta nejlepší příležitost.

Alláh řekl: „A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své. Toto jsou ti, jež Bůh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil.“ (47:22-23) A sám Prorok (s.A.s.) varoval, že takový člověk nevstoupí do ráje. A také nám radil: „Kdokoliv chce požehnání Alláha pro sebe a pro své skutky, ať udržuje dobré vztahy se svými blízkými příbuznými.“

Svátek je příležitostí urovnat vztahy s těmi, se kterými máte neshody. Náš prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: „Nezáviďte jeden druhému, nehádejte se spolu, nevzdalujte se od sebe vzájemně, ale staňte se Božími služebníky a mezi sebou bratry. Muslim je bratr druhému muslimovi, neuráží jej, nenechá ho v nesnázích. A kdokoliv pomůže svému bratru v nouzi, tomu Alláh pomůže v jeho hodině nejtěžší. A kdokoliv pomůže řešit problém druhého muslima v tomto životě, Alláh mu pomůže v Den posledního soudu. A kdo zakryje chyby nebo něco špatného na své bratru, Alláh zakryje jeho chyby a hříchy.“ A v jiném hadísu náš Prorok (s.A.s.) říká: „Nevěří ten, kdo nepřeje pro svého bratra to, to si přeje sám pro sebe.“ A ještě v dalším svém výroku Prorok (s.A.s.) řekl: „Muslim nemůže zůstat více než 3 dny v nepřátelství s jiným muslimem.“

Dobročinnost ve sváteční dny pomáhá vymazat hříchy, a kdy je lepší dát dobročinnost než ve svátek. Myslete tedy na potřebné a nečekejte na to, až vás požádají. Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: „Kdo pečuje o sirotka, bude se mnou v ráji jako takhle – a ukázal svůj druhý a třetí prst těsně spojené vedle sebe.“

A na závěr, bratři a sestry, pamatujte na dodržování modlitby a dělejte je včas. Tak jako Alláh řekl v súře Ženy: „Dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ (4:103)

A také dávejte povinnou almužnu, a snažte se vykonat hadždž, a snažte se držet dobré skutky také po skončení ramadánu.