Příčiny Božích trestů seslaných národům

Datum: 23. 08. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
patří k Božím zákonitostem, že když se ve společnosti rozšíří hříchy, neposlušnost a nedbalost Božích zákonů, dojde k potrestání ještě v tomto životě. Alláh k tomu říká: "A Bůh uvádí podobenství o městě, jež bylo bezpečné a spokojené a jemuž se dostávalo obživy v hojnosti ze všech stran, však nevděčné bylo vůči dobrodiní Božímu. A Bůh dal jim okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili." (16:112) Bůh nám jasně ukazuje příběh o městě, jehož obyvatelé žili v bezpečí a v blahobytu, až si začali myslet, že jsou u Boha v něčem jiní než ostatní a přes všechno dobrodiní od Boha Mu byli nevděční a páchali mnoho hříchů. Výsledkem jejich počínání bylo, že: "...Bůh jim dal okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili".
A pojďme bratři muslimové porovnat tento příběh s tím, co před několika dny postihlo značnou část této země. S tím, co způsobilo ničivé škody a nadále bude působit pro celou zem mnoho problémů a těžkostí. Ano, mluvíme o povodních.
Tato země žila poměrně dlouhou dobu v relativním blahobytu, jež tolik svádí k nevíře, nemravnosti a nevděčnosti k Bohu. Bůh nás touto událostí chtěl varovat, abychom se my i národ této země vrátili k Němu. 

Nyní si řekněme, jaké jsou příčiny Božích trestů seslaných na společnosti a národy:
1) je to nevíra v Boha a odpor k Jeho náboženství.
2) rozšíření nestoudnosti mezi lidmi. Alláh říká: "Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě; a Bůh dobře zná, zatímco vy neznáte." (24:19) Vyplývá to také z výroku Proroka Muhammada: "Ještě se nestalo, aby národ šířící nestoudnost nepostihly bolesti a nemoci, které zatím žádný národ neokusil."
3) rozšíří-li se útlak na úkor spravedlnosti, když platí právo silnějšího, když bohatý okrade chudého a mocný utlačuje chudáka. Prorok k tomu vyprávěl: "Když lidé vidí nespravedlnost a nechají to tak být, mohl by trest Boží dopadnout na ně."
4) další příčinou seslání Božího trestu může být opomenutí připomínat lidem, aby konali dobré a vyhýbali se zavrženíhodnému. Z toho důvodu se může stát, že se ve společnosti rozšíří nectnosti, nemravnost a zlo. O tom vypráví jeden z výroků našeho Proroka (sas): "Přísahám při Bohu, v jehož rukou je má duše, abyste přikazovali dobré a zakazovali zavrženíhodné a když tak nebudete činit, pošle Bůh na vás trest a teprve potom Ho budete prosit za odpuštění, ale vaše prosba již nebude přijata."

Sestry a bratři, z neštěstí, jež postihlo tuto zemi si musíme vzít poučení a brát je i jako varování. A také na ně máme reagovat. Dám vám několik poučení a rad:
a) před Božím zásahem člověk neunikne, i když si myslí, že je silný a soběstačný. Ve skutečnosti je každý člověk zranitelný.
b) my jako muslimové musíme s postiženými soucítit a podílet se jakýmkoliv možným způsobem na jejich pomoci.
c) pomáhat finančně. Dnes dáme do prostor mešity schránky pro postižené povodněmi a prosíme vás o příspěvek. Mešita sama bez vaší spoluúčasti pomoci nemůže. Až bude shromážděn určitý obnos, pošleme ho na postižená místa jménem muslimské komunity v České republice. 
d) prosba k Bohu by měla být stále na jazyku muslima. Proste Boha , aby nás ochránil před neštěstími a katastrofami a aby ochránil tato místa, tuto mešitu, ze které vychází světlo, které ozařuje tuto zemi.