Boží milosrdenství

Datum: 04. 05. 2001
Imám: Fuhaid Qahed Al Qahtan

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
muslimové, milostí Božích je mnoho a jedna z nich je to, že jsme muslimy.
Přišel jeden žid za chalífou Omarem ibn Al Chattábem a řekl: „Vy muslimové máte jeden verš ve vaší Knize, kdybychom my takový měli, tak bychom to slavili.“ Omar ibn Al Chattáb řekl: „Vím, co je to za verš. Je to verš 3 ze súry Prostřený stůl, kde Bůh říká: "Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“
Proto bratři muslimové musíme děkovat Bohu za islám a musíme se ho snažit udržet a uchovat v nás, v našich srdcích a v každodenním životě. Jeden islámský učenec řekl, že v tomto životě je ráj, a kdo do něj nevstoupí, nevstoupí do ráje v posmrtném životě. Ptali se ho, jak to máme chápat? Řekl: „Poslouchat to, co Bůh řekl a být pořád s Bohem.“ A to právě vidíme na nových muslimech, kteří po přijetí islámu říkají, že cítí, jakoby odstranili horu ze svých zad.

Verš v Koránu (39:22): „Zdaž ten, jehož hruď Bůh rozevře pro islám a jenž řídí se světlem od Pána jeho vycházejícím…?“ Jiný verš (6:122) říká: „Zdaž ten, jenž mrtev byl a jehož jsme oživili a jemuž jsme světlo dali, aby s ním kráčel mezi lidmi, je roven tomu, kdo v temnotách dlí, z nichž východiska není?“

Proto je nutné, abychom ukázali lidem islám, říkám vám bratři, kteří mluvíte jazykem tohoto státu, je na vás, abyste vyzývali lidi k islámu, každý tak, jak může a kde může. A s výsledky se vůbec nezatěžujte, za ty nejste odpovědní. Bůh se stará o výsledky. Vy konejte to, co můžete, vysvětlujte a vyzývejte. Řeknu vám nějaké příklady:
  1. Jeden muslim se zastavil u čerpací stanice a tam potkal nevěřícího člověka a dal mu několik brožurek o islámu. Za dva roky zastavil u téže stanice a bývalý nevěřící tam byl a zeptal se ho: „Neznáš mne?“ Řekl, že ne. Řekl: „Já jsem ten, komu jsi dal ty brožurky před dvěma lety, přečetl jsem je, Bůh mi pomohl a stal jsem se muslimem.“
  2. Prorok (NMBŽ) navštívil svého souseda v Medíně, který byl žid, a jeho syn byl těžce nemocný. Prorok (NBŽM) řekl tomu synovi: „Řekni Ašhadu an lá iláha illalláh wa ašhadu anna Muhammadan rasúlulláh.“ Syn se podíval na otce, co má odpovědět? A jeho otec mu řekl: „Poslouchej Abu-l-Qásima (Poslouchej Muhammada). Pak syn řekl šahádu a zemřel.

Nakonec si řekněme příběh Salmana Al Fárisího, jak hledal pravdu a jak se stal muslimem. Ibn Ishak a Ahmad vyprávěli, že slyšeli od Ibn Abbase, kterému řekl Salman Al Fárisí:
Narodil jsem se v Asbahanu, můj otec byl rolníkem a měl mě moc rád. Jednou mě poslal na pole a na cestě jsem slyšel křesťany, jak se modlí. Zajímal jsem se o to a líbilo se mi, jak uctívají Boha a viděl jsem, že jsou lepší, než my, kteří uctíváme oheň. Pak jsem odešel z mé země do Sýrie, kde jsem potkal jednoho kněze a poprosil jsem ho, abych u něj mohl zůstat. On souhlasil. Ale všiml jsem si, že to byl špatný kněz. Rozkazoval lidem, aby dávali almužnu a on sám ji pro sebe shromažďoval. Po jeho smrti přišel dobrý kněz, byl jsem s ním, až mi před smrtí řekl, abych cestoval do Iráku k jinému knězi. S tím jsem zůstal až na sklonku svého života mě poslal k dalšímu knězi. Tento poslední kněz mi řekl, že právě přišla doba posledního proroka. Snaž se ho najít a být s ním. Řekl také, jak vypadá a do kterého města bude emigrovat. A tak se nakonec Salman Al Fárisí dostal do Medíny, ale dostal se tam jako otrok. Když tam náš Prorok (NBŽM) emigroval, poznal ho podle toho, co mu řekl poslední kněz – že nejí ze sadaqy (almužny), ale jí z darů a že na zádech Proroka mezi lopatkami je znak proroctví. Když toto všechno Salman zjistil, stal se muslimem, a Prorok ho pak žádal, aby vyprávěl svou historii o hledání pravdy před přáteli Proroka (sahába).