Dobrý a špatný přítel

Datum: 18. 05. 2001
Imám: Fuhaid Qahed Al Qahtan

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Ajuha-l-muslimún, Allah, Subhána wa taala přikázal proroku Muhammadovi (NMBŽ) v súře Jeskyně (18:28): Buď neochvějný v duši své spolu s těmi, kdož Pána svého zrána a navečer vzývají po Jeho tváři toužíce! A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“
Ibn Katheer ve svém komentáři vysvětluje: „Drž se spolu s těmi dobrými lidmi, kteří si pořád připomínají Boha, děkují Mu a prosí Ho o odpuštění, bez ohledu na to, jsou-li bohatí či chudí, silní či slabí.“

Je hadís od imáma Muslima, že Saada Ibn Abi Waqasa řekl: Bylo to v počátcích islámu, kdy nás bylo 6 osob v Mekce. Tehdy nevěřící Kurajšovci řekli Prorokovi: Vyhoď od sebe ty chudé lidi, aby nám neublížili, jestli chceš, abychom tě vyslechli. Prorok (NMBŽ) měl zájem na tom, aby ho Kurajšovci vyslechli, a jakoby o té nabídce přemýšlel. V té chvíli mu Bůh zjevil verš z Koránu (6:52): „Neodháněj ty, kdož Pána svého za jitra i za večera vzývají toužíce tvář jeho spatřit!…“ a znovu můžeme uvést verš z úvodu kázání: „…A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského …“.
Ibn Abbás vysvětluje a říká: neodvracej oči od nich k jiným, kteří jsou bohatí a silní, verš pak pokračuje „a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“ To znamená, neposlouchej toho, kdo se stará jen o tento život a nevěnuje se uctívání Boha. A právě ten, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje - Nemějte rádi jeho ani jeho způsob života ani s ním neseďte, protože by vás mohl nakazit svými špatnými vlastnostmi a mohl by pokazit i víru.

Prorok (NMBŽ) v jednom výroku říká: Dobrý a špatný spolusedící jsou jako člověk nesoucí pižmo a jako kovář. Člověk nesoucí pižmo ti jej buď daruje nebo jej od něj koupíš a nebo od něj cítíš krásnou vůni. Naopak kovář ti buď spálí šaty nebo od něj cítíš špatnou vůni. Takhle nám Prorok (NMBŽ) dal příklad dobrého společníka (jako člověk nosící pižmo) a špatného společníka, jako kovář.

Alláh nám říká v Koránu o situaci nevěřícího člověka, který lituje, že neposlechl Proroka a že měl špatné přátele. Verše ze súry 25:27-29 říkají: „V ten den si bude nevěřící ruce hryzat a říkat: „Ó, kéž bych se byl ubíral cestou stejnou s poslem! Běda mi, kéž jsem toho a toho za přítele nebral, vždyť on mne věru od připomenutí odvedl poté, co se mi ho dostalo; a satan člověka jen na holičkách nechal!“
Tento verš má obecnou platnost pro všechny, kteří se odvrátí od pravdy.
Prorok (NMBŽ) říká: „Neměj přítele nežli věřící“ a říká v jiném výroku: „Člověk je na stejné víře jako jeho přítel, ať každý se dívá, s kým se přátelí!“

Je to na nás, bratři muslimové, jestli máme dobré nebo špatné přátele. Jestli chceme, abychom byli v Den soudu s Prorokem (NMBŽ) a jeho přáteli, tak musíme následovat to, co nám Alláh přikazuje. A je na tobě, muslime, budeš-li v Den soudu s těmi lidmi, které jsi měl v životě rád. Jestli máš rád Alláha, anděly, Proroka, přátele Proroka, dobré muslimy, tak budeš i v posmrtném životě s nimi a dostaneš to, co oni dostanou. A jestli někdo miluje nepřátele islámu a muslimů, jestli má rád špatné a hříšné lidi, tak bude také v Soudný den s nimi.

Alláh nám v Koránu vypráví několik příběhů o tom, co bude v posmrtném životě. V súře 37:50-61 říká: „A přiblíží se k sobě navzájem a bude se vyptávat jeden druhého, a řekne jeden z nich: „Měl jsem přítele dobrého, jenž říkával: ‚Patříš také mezi ty, kdo za pravdivé prohlašují varování, že až zemřeme a staneme se prachem a kostmi, před soud budeme postaveni?‘“ A řekne: „Nechcete se tam vzhůru podívat?“ A sám vzhůru pohlédne a spatří přítele svého uprostřed pekla stát, i zavolá naň: „Při Bohu, málem jsi mne zahubil, a kdyby nebylo dobrodiní Pána mého, také bych mezi předvedenými byl! Což vskutku již nezemřeme, jen touto svou první smrtí, a potrestáni nebudeme? To věru štěstí je nesmírné!“ Nechť k něčemu podobnému se upíná úsilí!

Muslimové, každý z nás má přítele, který na něj působí víc než ostatní blízcí lidé. Jestli je ten přítel dobrý, tak se ho drž a zkus ho neztratit, a jestli je špatný, tak od něj utíkej, tak jak utíkáš před lvem.

Dříve než strýc Proroka (NMBŽ) Abu Tálib zemřel, Prorok za ním přišel a řekl mu: Řekni jednu větu – LA ILLÁHA ILLA ALLAH (NENÍ BOHA KROMĚ BOHA). Tehdy se Abú Tálib podíval na své přátele nevěřící, Abu Džahala a ostatní, jako by se jich ptal, co má odpovědět Prorokovi (NMBŽ). A právě tito špatní přátelé mu radili: Necháš své bohy, na konci svého života necháš své modly, které jsi uctíval tak jako tvoji předci? To bys neměl dělat! Abu Tálib tedy poslechl rady svých přátel, zůstal ve své víře a nepřijal islám. Dívejme se, jak zle jeho špatní kamarádi radili až do poslední chvíle jeho života, takže zemřel jako nevěřící.
Musíme se poučit z takových příběhů.

Alláh v Koránu říká: „V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.“ (43:67)
Ibn Katheer verš vysvětluje: Byli dva dobří přátelé a jeden druhému radil, aby dělal dobré skutky, a když jeden z nich zemřel a věděl, co ho dobrého čeká od Alláha, tak prosil Alláha, aby jeho dobrý přítel dostal to stejné. Alláh jeho prosbu přijal a jeho přítel zemřel stejně dobrý, jako on. Naopak byli dva špatní přátelé, jeden druhého vyzýval ke špatným skutkům a když jeden z nich zemřel, a věděl, co ho čeká za trest, tak poprosil Alláha, aby se jeho špatný přítel dostal na stejné místo a Alláh přijal tuto prosbu.

Poučme se z toho, muslimové, vybírejme si dobré přátele a nechme špatné a dávejme na to velký pozor.