Význam modlitby

Datum: 31. 08. 2001
Imám: Mohamed Magid

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
dnešní promluva bude o jednom ze základů islámu, o modlitbě. Modlitba je druhým pilířem islámu a bez modlitby by víra nebyla správná.
A proto ve výroku Proroka (NBŽM) se říká, že „První věc, na kterou bude člověk tázán v Den soudu, bude modlitba, a bude-li v pořádku, budou i ostatní jeho skutky v pořádku a naopak.“ Modlitba je také nejoblíbenější věc pro Boha. Jak Prorok ve výroku říká, že pro Alláha je nejoblíbenějším uctíváním konání modlitby včas. Důležitost modlitby je vidět také z toho, že byla předepsána Prorokovi (NBŽM) přímo při jeho Noční cestě. Na rozdíl od ostatních povinností jako je např. půst nebo almužna.

A jak ji Prorok popisoval, říkal, že pro něj byla něčím velmi drahým a že v ní nacházel spokojenost, uklidnění a šťastný pocit.
Ve svých posledních slovech k muslimům na rozloučenou Prorok (NBŽM) třikrát opakoval o modlitbě, aby se o ni starali a dali na ni velký pozor. Když se podíváme na ostatní pilíře islámu jako je půst, almužna nebo hadždž, vidíme, že např. půst muslim zruší, pokud se nedokáže postit, hadždž nemusí vykonat pokud k tomu nemá prostředky, dát náboženskou daň (almužnu) je povinností jen pro člověka, který má přebytek nad určitý limit, ale modlitba musí být konána vždycky. Jak pravil Prorok (NBŽM): „Modli se vstoje, jestli nemůžeš, tak se modli vsedě, jestli nemůžeš, tak vleže.“ Modlitba je povinná i při cestování.

Druhové Proroka (NBŽM) se dívali na člověka, který se nemodlí, že je to u něj znak odvrácení se od víry. To souhlasí s hadísem „Rozdíl mezi námi a nevěřícími je v modlitbě. Kdo ji nechá, je jako pohan.“

Z toho všeho vidíme význam modlitby, od které se někteří lidé odvracejí nebo na ni zapomínají a touží po jiných věcech v tomto pozemském životě. Alláh (subhána wa taala) o tom mluví v Koránu v súře 19, verš 59: „Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem.“
Pravidelné konání modlitby předepsaným způsobem je povinné pro každého dospělého a duševně zdravého muslima. Aby ji udělal včas a dobře, aby cítil, že stojí před Bohem a že Alláh ho vidí. Aby se na ni soustředil, protože kdo myšlenkami utíká od modlitby, Allah mu také nevěnuje pozornost, tak jako on nedával pozor na svou modlitbu.
Proto bratři věnujme velkou pozornost modlitbě. Mějme v patrnosti výrok Proroka (NBŽM): „Kdo se stará o svou modlitbu, tak se stará i o svou víru, a kdo se o modlitbu nestará, tak se nestará ani o ostatní uctívání.“

Bratři muslimové, musíme rozumět tomu, že Alláh (subhánahu wa taala), nepotřebuje od nás vůbec nic. Jestliže se modlíme, děláme to pro sebe. Bohu nebude nic chybět, i kdyby se nikdo na světě nemodlil. Takže modlitbu a ostatní uctívání děláme podle rozkazu Boha a odměna od Boha za to přijde pro nás. Musíme také vědět, že Alláh nás může vyměnit za jiný lid věřících, pokud budeme nevděční. Vždyť říká v Koránu v súře 47, verš 38: „… neboť Bůh je soběstačný, zatímco vy jste potřební. A obrátíte-li se zády, tedy On vás vystřídá lidem jiným, jenž vám nebude podoben.“

Musíme také děkovat Bohu za to, že nám ukázal správnou cestu, a že jsme muslimy a že praktikujeme islám. A že nejsme mezi těmi, kteří islám nepraktikují.

Bratři v islámu, člověk, který se modlí, cítí klid, volnost a vyrovnanost, jaké nenajde jinde. Prorok a jeho přátelé, když cítili neklid, tak se šli pomodlit. Když člověk onemocní, tak hledá lék, i když je na druhém konci světa. A většina nemocí v dnešní době jsou nemoci duševní. Muslim se z nich léčí, když se modlí a když cítí, že stojí před Bohem a je ve spojení s Ním a prosí Ho o odpuštění a o pomoc při vyřešení svých problémů.