Bezvýchodnost a beznaděj

Datum: 07. 09. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
jeden z nejnebezpečnějších problémů, kterým muslimové musejí čelit, je bezvýchodnost (beznaděj). Bezvýchodnost ničí naše naděje a uhasíná naše srdce. Beznaděj nás přivádí k nevíře, nebo přinejmenším vede muslima k zakázaným skutkům. Beznaděj se může objevit, když přijdete o peníze, ztratíte svobodu, zdraví, sílu, děti, setkáte se s utrpením či neštěstím. V takovém okamžiku by si slabší muslim mohl myslet, že přišel konec světa, ztratí důvěru ke všemu a snadno by se mohl stát následovníkem satana.

Naskýtá se otázka – jak se můžeme ochránit před takovými pocity, obzvlášť když se dostaneme do těžko řešitelných problémů?

Z našeho náboženství víme, že po těžkostech přichází ulehčení. Bůh říká v Koránu, v súře 94, verši 5 a 6: „Vždyť se strastmi i úleva přichází, věru že se strastmi i úleva přichází!“

Bratři, netrapte se příliš tím, co se stalo, a oddejte se Bohu, bojte se Boha, dělejte pokání a žádejte Boha o odpuštění. Budete-li toto činit, Bůh změní vaši špatnou situaci v dobrou.

Bůh řekl v súře 65, verších 2-3: „A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal.“