Teroristický útok na USA

Datum: 14. 09. 2001
Imám: Muneeb Hassan

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
v předchozím kázaní jsme hovořili o tom že islám není jen náboženstvím bohoslužeb a modliteb, ale že je to vírou a učením, které představuje ústavu pro každodenní a celodenní život člověka. Je to ústavou a směrnicí všech vztahů člověka především k Bohu a pak k vesmíru, k přírodě, k všemu živému a hlavně k lidstvu veškerému a to bez rozdílů. Proto pojďme milí bratři hovořit o úterních událostech, které otřásly celý svět a to z hlediska islámu a jeho učení,z koránu a tradicí proroka Mohammeda (NMBŽ).
 1. Takový útok nemůže provést muslim, který správně rozumí a jedná podle mírumilovného učení islámu a vzoru proroka Mohammeda (NMBŽ).


 2. Útok a násilí proti nevinnému člověku je zločin a akt zavrženíhodný, nehledě na to jakého je tento útočník nebo nasilnik vyznání, národnosti či rasy a také jakého je ta oběť vyznání,národnosti či rasy, protože Bůh nemá rád násilníky, jak o tom hovoří korán v 5 kap. verš. č.32 „Kdo zabije lidskou bytost, nikoliv pro zabití jiného anebo za to, že šířil zkázu na zemi, bude souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré, a ten, kdo ji zachrání (lidskou bytost), bude posuzován, jakoby zachránil lidstvo veškeré“. A toto je důkazem toho že islám dává lidskému životu velkou hodnotu.


 3. Islám nepovoluje v žádném případě hromadní zabíjení lidi, aby se nedoplatili nevinné lidé za vinu jiných.( Korám kap.6. vrš.164).
  Rci “Jak bych mohl toužit po nějakém pánu jiném než Bohu,když On Pánem je všech věcí?“ Každá duše získá jen to, co si vysloužila, a žádná duše hříchy obtížná neponese břímě jiné. A posléze k pánu svému budete navráceni a On vás zpraví o tom, o čem jste ve sporu byli.

  A když viděl prorok (NMBŽ) ženu zabitou na válečném poli, distancoval se od toho činu a řekl: „ta žena neměla být v žádném případě zabita“. Proto je pravidlem boje podle islámu že se nesmí zabit člověka který se nezúčastní boj. A tak proto my jako muslimové prohlašujeme že zabití tisíce civilistů, kteří se nepodíleli na počínání hlav jejich vlád a jsou to nevinné lidé, zabití těchto lidí je velký zločin v očích islámu.

  A musím si připomenout že mezi obětmi takových útoků mohli být někteří z nás nebo někdo z naších rodin či přátel.


 4. My jako muslimové musíme připomenout světu že právě my jsme ti, kteří trpí a znají a cítí každý den takové to bezpráví a násilní zabití naších bratrů v Palestině, Čečensku, Balkánu, Kašmíru, Iráku a jiných části islámského světa.
  Cítíme jejích bolest při zabití naších dětí a ničení naších domů a polí. A když naší bratry tomu zlu čelí v jejích zemích, tak tomu čelí aby se nerozšířila zkáza a bezpráví ve světě.


 5. Ačkoli se stále hovoří o vinících z řadu Arabů nebo muslimů, my věříme že takové útoky nemůže provést muslim, který správně chápe učení islámu.


 6. Je vidět, že obvinění směruje tentokrát jako bylo i jindy do špatného směru, neboť obviněn by měl být ten, kterému může prospívat zločin, a my se tedy ptáme všech odborníků mezinárodních vztahů, komu prospívá tento čin? A myslíme že muslimům to neprospívá v žádném případě, ba naopak to prospívá jen jejím nepřátelům.


 7. Dále upozorňujeme celý svět aby nebyla trestána celá obec nebo národ za čin, který byl proveden několika osoby. A také aby nebyl souzena nebo odsuzována víra že je militantní nebo že podporuje násilí.


 8. Správný muslim se neraduje z neštěstí nebo smutku nevinných lidí, nebo těch kteří nejsou jeho nepřátele a respektuje jejich lidská práva jsou li živý či mrtvý a naším vzorem je prorok Muhammd (NMBŽ) který vstal když kolem něho prošel pohřební průvod a když mu byl tázán proč vstal když ten mrtvý je žid tak jeho odpověď byla "Copak není to duše"


 9. My muslimové v ČR odsuzujeme tento čin, a vyjadřujeme soucit s rodinami oběti. A také žádáme celý svět aby taktéž stál při muslimech když jsou terčem násilí a agrese, a vůbec se všemi kteří jsou ukřivděny, a to je princip v učení islámu.„Vy kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás nevede do hříchu, tím že budete nespravedliví. Buďte spravedliví a to je blíže k bohabojnosti a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem co děláte.“