Radžab - jeden z posvátných měsíců

Datum: 05. 10. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
nyní jsme v jednom z nejdůležitějších měsíců v roce, v jednom z posvěcených měsíců, měsíci „radžab“. Bůh řekl v súře 5:36 – „Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v knize Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné.“ Tyto posvátné měsíce jsou 1., 7., 11. a 12. měsíc islámského kalendáře.

Drazí, víme, že Bůh násobí odměnu za dobré skutky v určitých dnech – např. v Den Arafatu, v ramadánu, v Noci úradku apod. Tyto dny jsou příležitostí, aby muslimové načerpali energii pro svou víru, kterou tak potřebují, aby se drželi daleko od pokušení satana.

Nejprve bychom si měli říct, co znamená posvátný měsíc. To znamená, že v těchto měsících je zakázáno bojovat. Nesmí se začínat žádný boj, a pokud se již bojovalo, musí se v těchto měsících přestat. Ovšemže může nastat výjimka, pokud jsou muslimové nuceni bránit se napadení, pak je povoleno, aby bránili sebe a svou zemi.

Pokud probíhal nějaký boj, právě v těchto posvátných měsících se naskýtá příležitost, aby se znesvářené strany usmířily. Zastavení nepřátelství platí nejen pro skupiny, ale i pro jednotlivce. Stejný verš 5:36 pokračuje slovy: „a to je náboženství neměnné (správné). Proto si v nich (ve čtyřech měsících) nečiňte vzájemně zlé.“ To znamená, že musíme zastavit všechny druhy nepěkného jednání mezi námi a ostatními. Nepravosti jsou samozřejmě zakázány vždy a po celý rok, ale nejvíc je na to kladen důraz právě v těchto čtyřech měsících. Musíme se zeptat sami sebe, jestli náhodou nebereme nějaká práva druhým.

Všechna pravidla v našem náboženství nás vedou k tomu, abychom zastavili jakékoliv nepřátelství, nenávist a podezírání mezi muslimy. Je to pozvání pro všechny muslimy, aby byli opravdovými bratry, tak jako říká prorok Muhammad (NBŽM): „Žádný muslim nebude opravdový věřící, dokud si nebude přát pro svého bratra ve víře všechno dobré, stejně jako si přeje pro sebe.“

Během tohoto měsíce radžabu si také připomínáme jeden z velkých zázraků - Noční cestu, během které prorok Muhammad (NMBŽ) cestoval z Mekky do „mešity vzdálené“, aby se odtud dostal až na nebesa a tu stejnou noc se vrátil zpět. V příštím kázání si o tom řekneme více podrobností, inšáallah.

V tomto měsíci byl také seslán příkaz k plnění jednoho z nejdůležitějších pilířů islámu – modlitby. Modlitba je první věc, na kterou budeme tázáni v soudný den, bude-li od nás přijata, bude celá naše práce a skutky přijata. Pokud modlitba nebude přijata, pak naše práce také nebude mít u Boha žádnou váhu. Modlitba neznamená jen stát a odříkat několik veršů z Koránu, bezmyšlenkovitě. Z modlitby se učíme hodně – o jednotě a rovnosti, stejném cílu nás všech.

Tento měsíc nám připomíná jedno ze svatých míst – „mešitu vzdálenou“ – modleme se za to, aby byla svobodná a přístupná všem věřícím.