Noční cesta (2.díl)

Datum: 19. 10. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
předtím, než budeme pokračovat v povídání o Noční cestě, řekněme si něco k výrokům některých sdělovacích prostředků, které můžeme označit jako kampaň proti islámu a muslimům. Někteří komentátoři se například snaží dokázat, že v Koránu jsou verše, které vybízejí muslimy k boji a k násilí. Vyberou část nějakého verše a ignorují zbytek, neznají výklad tohoto verše a případně jeho historickou souvislost. Takovým způsobem nelze interpretovat Korán, bez znalosti náboženství a vůbec systému, který muslimové používají, když hledají odpověď na nějaké otázky. Co se týká tohoto systému, obracíme se na islámské právo – šaría, a na učence a znalce arabského jazyka a života proroka Muhammada (NBŽM), kteří znají důvody a okolnosti při seslání veršů, na znalce hadísů, Koránu a jeho výkladu, a ze všech těchto zdrojů je teprve možné posoudit, co je povolené (halál) a co zakázané (harám).
Není přípustné, aby někdo neznalý islámské věrouky přečetl část verše z Koránu a dělal z něj závěry ohledně islámského práva. Jen učenci mohou shromáždit verše a hadísy týkající se určitého tématu a pokud mají dobrou znalost arabského jazyka, mohou pak vyjádřit stanovisko odpovídající islámskému právu.
Drazí, v našem náboženství máme výrok našeho proroka Muhammada (NBŽM), ve významu, že kdo dal dobrozdání (fatwa) bez znalosti problému, ten ztratil a navíc přivedl na špatnou cestu jiné. Tedy nesmíme se stydět odpovědět „nevím“, je to lepší než když řekneme něco a nejsme si jisti správností naší odpovědi.

Drazí, co se týká zázraku Noční cesty – z Mekky do mešity al-Aqsá v Palestině – prorok Muhammad (NBŽM) tam byl přenesen Boží silou, na koni zvaném al-Buráq, s andělem Gabrielem. Když dorazili do al-Aqsá, sešli se tam s proroky Ibráhímem, Mojžíšem, Ježíšem a dalšími, a pomodlili se spolu, přičemž imámem byl prorok Muhammad (NBŽM). Z toho je vidět, že tento národ je dědicem předešlých národů vedených proroky, protože má posledního proroka a poslední zjevení – Svatý Korán.

Potom začala druhá část cesty z al-Aqsá do nebes, která se mohla uskutečnit také jen díky Boží síle. Prorok Muhammad (NBŽM) se setkal s proroky Adamem, Ježíšem, Janem, Josefem, Idrísem, Hárónem, Mojžíšem a Ibráhímem (mír s nimi). Poté obdržel od Boha největší dar pro všechny muslimy – modlitbu. Zpočátku bylo předepsáno 50 modliteb denně. V šestém nebi Prorok (NBŽM) potkal Mojžíše (mír s ním), který mu řekl, že by to bylo příliš mnoho a ať Muhammad (NBŽM) poprosí Boha o snížení tohoto počtu. Po několikanásobném snižování se počet povinných modliteb ustavil na pěti, ale odměna za ně u Boha je stejná jako za 50 modliteb.

Během své cesty Prorok (NBŽM) zažil několik příhod, které mohou být i pro nás užitečné a poučné. Prorok viděl lidi, před kterými bylo dobré maso a zkažené maso. Ti lidé jedli z toho zkaženého masa. Prorok se zeptal Gabriela – proč? Gabriel odpověděl, že to jsou lidé, kteří se dopustili cizoložství. Měli své manželky, ale přesto se provinili cizoložstvím. Pak Prorok viděl lidi, kteří jedli oheň. Gabriel o nich řekl, že to jsou lidé, kteří brali práva sirotkům. Prorok také viděl býka, který se snažil protáhnout malou dírou, aby se vrátil zpět, odkud přišel. Gabriel řekl Prorokovi, že to je jako slovo, které vyřkneš a které nejde vrátit. Proto si musíme dávat pozor na naše slova.

Drazí, máme mnoho možností k poučení, ale kolik z nás je poslouchá a podřizuje se Boží vůli? Modleme se k Bohu, abychom byli z těch, kteří jsou poslušní a jdou po správné cestě.