Jak oživit bohabojnost

Datum: 27. 09. 2002
Imám: Khalid Šáfí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
největším milosrdenstvím a darem od Boha je to, že nás přivedl na správnou cestu, k víře v Islám a v poselství Jeho posledního proroka Muhammada (s.A.s.). Když hovoříme o tom, že toto poselství je poslední, není to jen proto, že jsme muslimové a Bůh to zjevil v Koránu, ale také proto, že je to logické. Proč? Podívejme se v krátkosti na Islám a všimněme si některých věcí:
1) Všechna islámská pravidla jsou velmi jasná. Naše práva, naše povinnosti, způsob jak uctívat Alláha je velmi jednoduchý a jasný.
2) Toto náboženství je založeno na myšlení a na znalosti. Vede nás k tomu, abychom přemýšleli, vzdělávali se a v tomto smyslu najdeme v Koránu mnoho veršů.
3) Každý člověk je zodpovědný za své skutky. Nikdo nebude tázán na činy někoho druhého, jak Alláh říká v súře Hora Sinaj: "... A každý člověk je toho, co činy svými si vysloužil, ručitelem." (52:21)
Dojdeme k závěru, že není třeba dalšího poselství, jen na nás je následovat a praktikovat to, co máme k dispozici, co máme v našich rukách. Je na nás plnit Alláhovy přikázání, držet se daleko od satanovy cesty, děkovat a chválit Alláha za všechny Jeho dary.
Jakým způsobem toho dosáhneme? Je mnoho věcí, které bychom měli naplňovat, ale dnes si povíme jen o jedné z nich. Je to ta, na kterou muslimové bohužel často zapomínají. Pokud by ji měli stále na paměti, určitě by dnes byli mnohem dál. Je to věta, kterou si muslim musí vždy připomenout, pokud má záměr učinit něco, co islám zakazuje. Je to věta "Bojím se Boha". Právě tato věta udržela proroka Josefa (a.s.) daleko od hříchu, ke kterému jej lákala vladařova žena. Řekl: "Bůh mě ochraňuj! On je mým Pánem a uštědřil mi překrásný pobyt. Vždyť hříšníci věru nebudou blažení!" (12:23)

Existuje několik způsobů jak oživit bohabojnost v našem konání, v naší mysli i na jazyku:
1. Pevná víra v Boha a v to, že nás stále vidí. Kdokoliv by chtěl neuposlechnout Boha, a hledal místo na Zemi, kde ho Bůh neuvidí, nenajde jej. Tato pevná víra nás musí stále provázet, ať jsme mezi ostatními nebo o samotě. Náš Prorok (s.A.s.) řekl v jednom svém výroku o skupině lidí, kteří dělali hodně dobrých skutků, recitovali Korán, modlili se v noci a podobně, že tyto skutky jim v Den soudu nebudou nic platné. Sahába se ptali Proroka: "Proč?" A Prorok (s.A.s.) řekl: "Protože když měli možnost udělat nějaký hřích, udělali jej bez zábrany." Tedy, když byli o samotě z dohledu ostatních lidí, mohli udělat různé chyby. Musíme se mít velmi na pozoru, protože toto je už blízko pokrytectví.
2. O dalším způsobu jak oživit bohabojnost Alláh řekl v Koránu: "A kdo v úctě bude mít posvátné věci Boží, bude to pro něj lepší u Pána jeho." (22:30) Důležité je tady vystříhat se zakázaných věcí. 
3. A za třetí - posílit svou víru musíme na prvním místě konáním povinností, a potom také, tak jak můžeme, opakováním tradice našeho Proroka (s.A.s.) (sunny), například držet nepovinný půst (pondělí a čtvrtek), protože víme, že jeden den nepovinného půstu nás oddálí od pekla. Nebo také konáním modlitby v noci, pomoci almužnou těm, kteří to potřebují a podobně.

Když se ode dneška pokusíme oživit tuto větu "Bojím se Boha" alespoň těmi způsoby, jaké jsme si uvedli, bude pro nás mnohem snadnější odpoutat se od všeho, co je v islámu zakázané (harám). Je opravdu načase přemýšlet a vyhodnotit naše jednání a co je v něm špatného, toho se vyvarovat.