Ramadán 1422H (2.díl) - první den

Datum: 16. 11. 2001
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
dnes je první den ramadánu, měsíce milosrdenství, měsíce odpuštění, a měsíce půstu. Bůh řekl v Koránu: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete bohabojní.“

Hlavní užitek plynoucí z půstu je bohabojnost, a držet se daleko od špatností. Jak tedy půst může naplňovat naše srdce vírou a bohabojností? Během půstu se zdržuji povolených věcí, jako je jídlo a pití, což utužuje vůli, a v době po ramadánu pak budu mít více síly zdržet se věcí zakázaných a nebudu neposlušný Boha.

Prorok Muhammad (NBŽM) řekl v jednom svém výroku: „Požehnaný měsíc přišel. Bůh přikázal půst v tomto měsíci, brány ráje jsou otevřeny, brány pekla jsou zavřeny a satan je spoután. V tomto měsíci je jedna noc, jejíž hodnota je větší než tisíc měsíců.“

Drazí, slova ďáblové jsou spoutáni neznamená, že všechna pokušení ke hříchům jsou zažehnána a zrušena, protože existuje i jiné svádění, například naše špatné touhy nebo naše špatné okolí. Můžeme však říci, že v tomto měsíci je motivace k hříchům snížena a minimalizována, protože půst staví překážku mezi nás a chyby, které bychom mohli dělat.

Řekněme si, jak muslimové prožívali ramadán v prvním období islámu. Během dne, od úsvitu do západu slunce se postili nejen od jídla a pití a od pohlavního styku,ale také od všech špatných vlastností.

Prorok Muhammad zakázal muslimům následující:

Prorok Muhammad (NBŽM) řekl v jednom hadísu: „Je pět věcí, které kazí půst člověka – lhaní, pomluva, lživá pomluva, křivá přísaha, smyslné pohledy“ . V jiném výroku říká: „Kdo nezanechá pomluv a lží během půstu, Alláh nepotřebuje, aby se postil od jídla a pití.“ Někteří učenci soudí, že tyto věci ruší půst dotyčného. Druhá skupina učenců říká, že půst není zcela zrušen, ale není úplný, jeho hodnota je snížena.

Během ramadánu, hlavně v jeho poslední třetině, sahába a Prorok v nadměrné míře konali dobré skutky, četli a studovali Korán (jak řekl Prorok, za každé přečtené písmeno Koránu je odměna 1 až 10ti násobná), také dávali almužnu chudým lidem, modlili se v noci a všemožně se snažili a bojovali o to, aby byli co nejdále od všeho špatného a zakázaného.

Drazí, půst je také jednou z cest ke zrušení našich hříchů a odměna za náš půst nemá žádných hranic. Takže se postěme, abychom získali tuto odměnu. Nikdo si není jistý, jestli bude naživu v příštím ramadánu nebo ne, takže využijme tuto příležitost udělat co můžeme.

Prorok (NBŽM) řekl v jednom výroku: „Kdokoliv nedodrží půst, byť jen jediný den bez zjevné příčiny, nemůže to nahradit půstem v jiné části roku.“

Drazí, je několik věcí, které neruší půst, ačkoliv to lidé často neznají – např. nevědomé pozření sousta nebo pití, poluce ve spánku, nevyvolané zvracení, oční nebo ušní kapky, injekce, která nemá výživný charakter, a také když někdo jí, pije nebo spí se svou ženou v domnění, že úsvit ještě nenastal nebo že už je po západu slunce.