Ramadán 1422H (4.díl) - měsíc Koránu

Datum: 30. 11. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Bůh vznešený říká v Koránu v tomto významu: "Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než jako muslimové!" (3:102).
"Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a mluvte slova přímá! Bůh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Boha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného." (33:70-71)

Dny požehnaného ramadánu rychle ubíhají, tento den již začínáme druhou polovinu ramadánu, tohoto štědrého měsíce. Tento měsíc je důležitým údobím v životě každého muslima. Můžeme v něm rozmnožit naše dobré skutky. Je třeba, abychom v něm zvýšili naši aktivitu a snahu v konání dobrých věcí, protože Bůh vznešený za ně v tomto měsíci dává dvojnásobnou odměnu.

Také nám sdělil náš Prorok (NBŽM), že Bůh každou noc ramadánu vytáhne několik lidí z pekla. Proto je to pro nás velmi důležitá šance, která se nám naskýtá a kterou nesmíme promarnit. A co nám může zvětšit naději na úspěch je podívat se na život proroka Muhammada (NBŽM), jeho společníků a těch, kteří přišli po nich. Poučit se od nich, jak co nejlépe aplikovat islám a uctívat Boha.

Prorok Muhammad (NBŽM) byl nejštědřejší z lidí kolem něj. A nejštědřejší byl v měsíci ramadánu, což je doba, kdy se setkával s Gabrielem, aby před ním opakoval Korán.

Othmán bin ´Affán (radialláhu´nhu) přečetl v ramadánu každý den celý Korán. Imám Šáfi´í přečetl během ramadánu celý Korán 60x. Jeden z následovníků společníků Proroka, jmenoval se Qatáda, přečetl před ramadánem Korán každý týden jednou, až přišel ramadán tak každé 3 noci jednou a posledních 10 dnů v ramadánu každou noc jednou.

Boží posel (NBŽM) a jeho společníci se v ramadánu stále starali o Korán, protože ramadán je měsícem Koránu. Je jisté, že ne všichni muslimové umějí Korán číst. Znamená to snad, že ztrácejí šanci na tuto velikou odměnu? To v žádném případě. Kdo neumí číst Korán, může Korán poslouchat. A Prorok Muhammad je pro nás příkladem i v tomto, protože také on někdy chtěl poslouchat Korán.

Občas si zavolal Abdalláha ibn Mas´úda (radialláhu ´nhu), aby mu něco přečetl z Koránu. Ibn Mas´úd říkal: "Boží posle, já mám číst Korán tobě, kterému byl seslán?" Prorok (NBŽM) řekl: "Mám rád, když mohu slyšet Korán od někoho jiného." Pak mu Ibn Mas´úd recitoval od začátku súry Ženy, až došel ke slovům ve verši 41: "A jak jim bude, až z národa každého přivedeme svědka jednoho a přivedeme také tebe jako svědka proti těmto?" , kdy ho Prorok zastavil. Ibn Mas´úd se na něj ohlédl a uviděl po jeho tvářích stékat slzy.

Muslim, který neumí číst Korán, se má o to víc snažit jej poslouchat, protože za to má u Boha stejnou odměnu jako ten, který ho čte, ale má se také snažit, aby co nejvíce porozuměl jeho veršům. Bůh říká v Koránu ve významu: "Cožpak nepřemýšlejí o Koránu? Kdyby ten byl od někoho jiného než od Boha, věru by v něm nalezli četné rozpory!" (4:82)

Tedy, bratři a sestry, tento měsíc je měsícem Koránu. Máme ho poslouchat, máme ho číst. A nezapomeňme, že Prorok (NBŽM) říkal: "Půst a Korán požádají Boha v Den posledního soudu, aby člověku odpustil. Půst říká – 'Pane Bože, já jsem mu zakázal jídlo a uspokojit jeho touhy ve dne, tak mu odpusť.' Korán říká – 'Pane Bože, já jsem ho nenechal v noci spát, tak mu odpusť!' A Bůh mu takto odpustí."