Ramadán 1422H (5.díl) - posledních 10 dnů

Datum: 07. 12. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
přišlo posledních deset dnů v ramadánu. Tato doba je velmi významná pro každého muslima. Je v ní hodně dobra a je v ní pro nás hodně odměny.

Prorok (NBŽM) v této době zvýšil úsilí v uctívání Boha, dával více přednost modlitbě a četbě Koránu. Co se týče odměny za uctívání, je to nejlepší doba z celého roku. Áiša (radialláhu´nhá) vyprávěla, že Prorok (NBŽM) se v posledních 10 dnech ramadánu zaměřil na uctívání víc než kdy jindy.
Jiný výrok od Áiši: "Přijde-li posledních 10 dnů ramadánu, Prorok (NBŽM) se odloučil od lože svých manželek, modlil se dlouho v noci a také k modlitbě vzbudil svou rodinu." Tzn., že dobrý muslim, kterému záleží na tom, aby měl co největší odměnu u Boha, by si neměl nechat ujít tuto příležitost a věnovat více času než jindy modlitbě, četbě Koránu, dávání almužny a jiným druhům připomínání si Boha. A neměl by zapomenout ani na svou rodinu, aby se k němu připojili.

Bůh říká v Koránu ve významu: "Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno." (66:6).

Také Prorok (NBŽM) nám připomíná naši zodpovědnost za všechno, co nám bylo svěřeno: "Všichni jste zodpovědní za to, co vám bylo svěřeno – muž za to, o co se má starat, žena za to, o co se má starat." A je to velká škoda a ztráta, když někteří muslimové nechají projít tuto zlatou dobu a dělají něco jiného, z čeho nemají žádný užitek.

Posledních 10 dnů v měsíci ramadánu se vyznačuje několika věcmi, které vyplývají z následujících výroků (hadísů):

Když člověk zůstává v tyto dny v mešitě, zapomene na světské věci a soustředí se jen na uctívání a dobré skutky – modlitby, četbu Koránu a jiné připomínání si Boha. Je mu však povoleno povídat si se svou rodinou nebo přáteli o něčem jiném, ovšem co není harám (zakázané).

Nejvýznamnější charakteristikou posledních 10ti dnů v ramadánu je to, že se v nich nachází noc Úradku (Lajlatu-l-Qadr). Je to noc, která je nejlepší nocí z celého roku a o které Bůh říká v Koránu ve významu:
"Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku.
Víš ty vůbec, co je to noc Úradku?
Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší,
v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení.
A až do východu jitřních červánků je mír v ní."
(97:1-5)

Tato noc je tedy velmi významná:
a) byl během ní seslán Korán.
b) je lepší než 1000 měsíců.
c) andělé k nám během ní sestupují s dobrými zprávami.
d) v té noci je mír a odpuštění od trestu a od pekla.
e) Bůh seslal celou súru Koránu s názvem al-Qadr.

Najdeme i výroky Proroka Muhammada (NBŽM) k této noci a k jejímu významu. Od Abú Hurairy: "Prorok (NBŽM) řekl, že kdo využije tuto noc a modlí se a uvěří ve velkou odměnu od Boha, tomu Bůh odpustí všechny jeho předešlé hříchy."