Ramadán 1422H (6.díl) - uctívání po Ramadánu

Datum: 14. 12. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
před nedávném jsme přivítali příchod požehnaného měsíce ramadánu a byli jsme plní nadšení a byli jsme připravení k uctívání Boha. Všichni soutěžili v tom, aby byli lepší a aby získali více Boží přízně a odpuštění. Jak řekl Bůh vznešený v súře Železo, verš 21, ve významu: "Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož v Boha a posly Jeho uvěřili. A toto je přízeň Boží, kterou On uštědřuje, komu chce, vždyť Bůh vládcem je přízně nesmírné."

Po této snaze by si každý přál vědět, jestli Bůh přijal jeho uctívání v tomto Měsíci Požehnání. Islámští učenci upřesnili, podle čeho může každý z nás poznat, zda jeho uctívání v ramadánu bylo přijato – a to podle toho, jestli jsme na stejné úrovni v uctívání i po ramadánu. Ale bohužel najdeme mnoho muslimů, kteří navštěvovali mešity v ramadánu a po zbytek roku tam již nepřijdou. Není snad Bůh ramadánu stejný Bůh jaký je během jiných měsíců a není snad pět denních modliteb povinných i mimo měsíc ramadán? A proto vás zveme, Boží služebníci, abyste oživili příbytek Boží i po ramadánu. A abyste si během ramadánu navykli na uctívání tak, že ho budete vykonávat se samozřejmostí a se stejným zápalem i v dalších měsících.

Půst je zakotven jako povinnost v měsíci ramadánu, ale jak nám ukázal na svém příkladě prorok Muhammad (NBŽM), v některých jiných dnech je půst doporučený:
  1. 6 dní v měsíci šawwálu, což vyplývá z hadísu – "Kdo se postil v ramadánu naplněn vírou a očekávající odměnu a přidal 6 dní v měsíci šawwálu, jako by se postil celý rok." Islámští učenci dodávají, že půst v měsíci šawwálu může být držen v 6 dnech po sobě jdoucích nebo je rozložit, ale důležité je držet tento půst během šawwálu, měsíci následujícím po ramadánu.
  2. Tři dny v každém měsíci podle islámského kalendáře – 13., 14. a 15. den
  3. Pondělí a čtvrtek každý týden

Dalším způsobem uctívání Boha, který můžeme dělat i po ramadánu, je četba Koránu. Nezapomínejte na to, že přečtení každého písmene je dobrý skutek, který může být znásoben až 10x.

Sadaqa – příspěvky . Mohou se dávat kdykoliv, nejen v ramadánu. Prorok o nich říkal, že majetek člověka se nezmenšuje, když dáváme sadaqa, naopak se zvětšuje. A je to pro nás také ochrana před pekelným ohněm. A pomůže nám být pod stínem Božího trůnu v Den soudu, což bude den, kdy bude všem ostatním nesnesitelné horko.

Noční modlitba. V ramadánu jsme s zvykli na noční modlitbu a bylo by dobré, kdybychom v tom pokračovali, aby nás Bůh pochválil, jak o tom říkal v Koránu v súře sadždžda, verš 16, ve významu: "… neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají."

A proto, Boží služebníci, dávejme si pozor na to, aby naše uctívání bylo správné a dostatečné. Člověk má mimo ramadán více hříchů, satanové více pracují. Proto se musíme vzdálit od hříchů, k čemuž nám pomáhá i pokračování ve způsobu uctívání během ostatních měsíců tak, jako v ramadánu. A člověk, který chodil v ramadánu do mešity, by si měl dát pozor, aby pak nechodil jinam, kde by mu byly připsány hříchy.

Za chvíli přivítáme svátek Přerušení půstu – Íd al-Fitr, ať je požehnaný a přinese pro islámský národ všechno dobré. Prorok (NBŽM) vždy přivítal svátek opakováním "takbíru" (Alláhu akbar), což vyplývá z verše z Koránu.