Svátek Íd Al Fitr 1422H

Datum: 16. 12. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,

Alláhu akbaru-lláhuakbaru-lláhuakbar, lá iláha illa-lláh, wa lláhuakbaru-lláhuakbar, wa lilláhilhamd.

Mnohokrát chvála Bohu. Jen Boha uctíváme, a jen Jeho o pomoc a o vedení žádáme. Vyznávám, že není boha, kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a vyznávám, že Muhammad je jeho služebník a posel (sallalláhu alajhi wa sallam).

Přání všeho nejlepšího k svátku pro všechny muslimy. Ať přijde ještě mnoho dalších požehnaných svátků, které oslavíme v klidu a v míru.
Jako muslimové máme od Boha dva svátky, a každý z nich přichází po splnění některého z pilířů islámu. Oslava Svátku oběti přichází po vykonání pouti do Mekky, poté, co poutníci zakončí shromáždění na požehnané planině Arafát. Dnešní oslava Svátku Íd al-Fitr (Svátek přerušení půstu) přichází po splnění půstu v požehnaném měsíci ramadánu. Svátky máme také proto, abychom se radovali, všichni si blahopřejí a hezky se oblékají. Všichni společně chválíme a oslavujeme Boha. Ve sváteční dny si muslimové připomínají své bratry a sestry ve víře, kteří strádají a snaží se jim věnovat potřebné věci. Islám totiž hodně podporuje a upevňuje bratrské vztahy ve společnosti, aby společnost byla jako jeden celek a muslimové si vzájemně pomáhali. Je hadís od našeho Proroka Muhammada (sallalláhu alajhi wa sallam), že muslimové jsou jako jedno tělo a když se rozbolí jeden orgán, onemocní všechny ostatní.

Chvála Bohu, že jste se tu všichni shromáždili, že tyto zářící tváře přišly po vykonání půstu, přišly zdaleka, do Božího domu, aby do něj přinesly život. Jak Bůh říká: "O modlitebny Boží se mohou starat jedině ti, kdož věří v Boha a v den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Boha se obávají. A možná že budou mezi těmi, kdož budou správnou cestou vedeni."
Proto tato mešita, bratři, bude žít jen díky vám a vaší přítomnosti a vaší vazbě k ní. A Korán nám zdůrazňuje, abychom se spojili s mešitou nejen kvůli modlitbě, to není cíl, ale aby se vytvořily dobré vztahy a upevnily se vazby mezi jednotlivci.
Tím, že přicházíš do mešity, i přes všechny zkoušky a pokušení, které tě potkávají v této společnosti, jsi dobrým příkladem pro Islám. V této obtížné době, ve které nyní žijeme, máme velkou zodpovědnost, abychom ukázali Islám ve správném světle, v tom nejlepším světle. Právě teď, kdy mnoho lidí hovoří o Islámu, ptá se na Islám a zajímá se o něj. Proto je každý muslim o to více zodpovědný, aby ukazoval učení Islámu, dobré mezilidské vztahy a chování k druhým, dobrá slova a citlivý vztah k muslimům i nemuslimům. Tyto dobré vztahy jsou klíčem k dobru.
Neodsuzujte nevěřící a chovejte naději, že se dají na správnou cestu. A nezapomeňte na to, že váš nejdůležitější vztah je vztah k vašim příbuzným, i kdyby byli nevěřící. A na prvním místě z vašich příbuzných jsou vaši rodiče. Bůh říká: "Uložili jsme člověku laskavost vůči rodičům jeho; matka jeho jej ve strastech nosila a ve strastech jej porodila – a jeho nošení a kojení trvalo třicet měsíců. A když dosáhl dospělosti své a dosáhl věku čtyřiceti let, zvolal: 'Pane můj, vnukni mi, abych byl vděčný za dobrodiní Tvé, jímž jsi zahrnul mne i rodiče mé! Nechť konám skutky zbožné, v nichž nalezneš zalíbení a učiň pro mne dobrým potomstvo mé. Kajícně se k tobě obracím a jsem jedním z těch, kdož do vůle Tvé jsou odevzdáni.'"
A nezapomeňte, že Prorok Muhammad (salla-lláhu alajhi wa sallam) připomínal, že máme udržovat dobrý vztah také k sousedům, i kdyby byli nevěřící.

Milí bratři, nezapomeňte na to, že i když ramadán skončil, dobré skutky musejí pokračovat.
Závěrem bych chtěl vyslovit přání, abychom se v mešitě shledávali po celý rok tak, jak tomu bylo v ramadánu.
A všechno nejlepší ve svátek a v celém roce.