Vztah muslimů ke Koránu

Datum: 21. 12. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, jenž vše stvořil a vyrovnal a každý osud předurčil a usměrnil. Mír a požehnání pro Posla Božího, Proroka Mohameda, kterému byl seslán největší zázrak - Korán.

Bůh nám seslal Korán, aby nás vedl v našich životech, jak se praví v súře 17, verš 9:
"A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je, a zprávu radostnou věřícím zvěstuje, kteří zbožné skutky konají, že odměna velká určena je pro ně "
Jediným způsobem nalezení štěstí v životě je žít podle Koránu. Toho, kdo ignoruje Korán a nežije podle jeho učení a příkazů, čekají v životě těžkosti a nespokojenost.
Bůh řekl v súře 20, verš 124: "zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý ".

V dnešní době se mnoho muslimů věnuje Koránu pouze příležitostně (např. v ramadánu). A to přesto, že prorok Mohamed (NBŽM) doporučil zabývat se Koraném co nejvíce. Muslimové by měli při četbě Koránu prožívat zvláštní pocity (štěstí, radost, dojetí).

Někteří muslimové se při čtení nebo poslouchání Koránu rozpláčou. Korán má velmi kladný vliv na člověka. Súra 5, verš 83: "A když slyší to, co bylo poslu sesláno, spatříš jejich oči se plnit slzami z poznání pravdy a říkat: „Pane náš, uvěřili jsme, zapiš nás mezi ty, kdož to dosvědčují! "

Prostředky pro zlepšení vztahu ke Koránu jsou:
  1. Uvědomění si odměny za četbu Koránu. (Za každé písmeno je odměna znásobena 1 až 10 krát.
  2. Hledáni smyslu v četbě Koránu.
  3. Učit se Korán už od dětského věku, protože děti k němu mají přirozený vztah.

Korán je určen nejen k četbě ale i k aplikaci v běžném životě.