Přidružování k Bohu (1.díl)

Datum: 28. 12. 2001
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
podívejme se na vesmír, na slunce, zemi a další planety, na živočichy a rostliny a nakonec i na lidskou bytost. Studium všech těchto věcí pro nás znamená velkou výzvu a znamení, že toto všechno nemohlo vzniknout jinak, než že to bylo stvořeno Bohem. A Bůh, který stvořil všechny tyto věci, je jediný, kterého máme uctívat, a nemáme uctívat nic kromě Něho. Všichni proroci měli jeden hlavní úkol, a to aby vyzývali lidi k uctívání Boha.

Bůh říká v Koránu ve významu: "A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: 'Boha uctívejte a Thághútovi se vyhýbejte!' A byli mezi nimi někteří, jimž Bůh dal vedení, a byli mezi nimi jiní, jimž souzeno bylo bloudění. Choďte jen po zemi a popatřte, jaký byl konec těch, kdo pokládali to za lživé!" (16:36)

Jako muslimové nesmíme zapomínat na hlavní smysl našeho života, kvůli kterému jsme byli stvořeni, a to abychom uctívali Boha jediného a následovali Jeho vedení.

Bůh řekl v Koránu ve významu: "A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!" (51:56-58). Muslim má tedy uctívat Boha a podřídit se Mu, poslouchat Jeho příkazy a vzdálit se od toho, co zakázal.

V jednom hadísu od Proroka (sallalláhu‛alajhiwasallam) vyprávěl Mu‛ádh ibn Džabal: "Jel jsem s Prorokem (sas) na oslu a řekl mi: 'Mu‛ádhi, víš, co je právo Alláha u svých služebníků a právo služebníků u Alláha?' Odpověděl jsem mu: 'Alláh a Jeho posel to vědí nejlépe.' Pak Prorok řekl: 'Právo Alláha u svých služebníků je, aby Ho uctívali a nepřidružovali k Němu nic. Právo služebníků u Alláha je to, aby Alláh nepotrestal toho, kdo k Němu nebude nic přidružovat.'" Proto bratři a sestry musíme dávat pozor na to, abychom k Bohu nic nepřidružovali, protože pak bychom ztratili smysl a cíl našeho života a to je posmrtný život v ráji.

Bůh říká v Koránu ve významu: "Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky." (5:72)

Také Prorok (sas) nás varuje před přidružováním a označuje jej za jeden z největších hříchů. V jednom ze svých výroků se ptá svých společníků: "Mám vám říct, co jsou největší hříchy?" Řekli: "Ano, Posle Boží." Pak řekl: "Přidružování k Bohu, neposlouchat své rodiče, křivá přísaha."

Přidružování k Bohu může mít několik forem. Nejvážnější z nich je přetvářka v uctívání. To je když se člověk chová jako muslim ne kvůli Boží tváři, ale přetváří se a má nějaký jiný záměr a přeje si, aby byl v očích lidí považován za vzorného služebníka.

Alláh (‛azawwadžal) v Koránu často varuje před takovým chováním a říká: "Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven; marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali." (11:15-16).

A ještě Bůh považuje takové chování za největší vlastnost pokrytců, kteří se vydávají za věřící a ve skutečnosti je tomu naopak. Bůh říká v súře an-Nisá: "Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Boha jen nepatrně, váhajíce mezi obojím, nepřiklánějíce se ani k těm, ani k oněm. A komu dal Bůh zbloudit, tomu ty cestu nenajdeš!" (4:142-143). Proto dobrý a věrný muslim, který si přeje, aby jeho chování bylo Bohem přijato, musí být ve svém uctívání upřímný.

Jiná forma přidružování k Bohu je věřit, že nám něco přinese užitek bez přispění Boha. Stejně tak je zakázané věřit v různé horoskopy a věštění budoucnosti.
Další forma přidružování je obracet se s prosbou k někomu jinému než k Bohu. Je výrok Proroka (sAs), že říkal Ibn ‛Abbásovi: "Pokud prosíš, tak popros Boha a pokud požádáš o pomoc, požádej Boha a věz, že pokud se celý národ shromáždí, aby ti dal něco k užitku, nedají ti k užitku nic, kromě toho, co už ti Bůh napsal. A kdyby se shromáždili, aby ti uškodili, neuškodí ti v ničem, jen v tom, co už ti Bůh napsal. Pera už dopsala a listy jsou už suché."

Na závěr chceme připomenout, abychom v době svátků a oslav na konci křesťanského roku nepřekročili hranice toho, co nám Bůh zakázal. Navštěvujte své příbuzné, hlavně rodiče, ale chovejte se při tom tak, abyste se nepřiblížili k hranicím toho, co Bůh zakazoval.

Připomeňme si, co Bůh říká v Koránu: "A kdo doufá v setkání s Pánem svým, ať zbožné skutky koná a nechť v uctívání nepřidružuje nikoho k Pánu svému!" (18:110)