Boj se Boha, ať jsi kdekoliv

Datum: 04. 10. 2002
Imám: Mahmoud al-Dousari

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
náš Prorok Muhammad (s.A.s.) řekl: "Bojte se Alláha, ať jste kdekoliv."
Bratři, rada k bohabojnosti je obrovská rada, protože je to rada od Alláha pro Jeho služebníky. Alláh řekl: "A věru jsme přikázali těm, jimž dostalo se Písma před vámi, i vám samým, abyste byli bohabojní." (4:131) Rasúlulláh (s.A.s.) většinou začínal své kázání připomenutím lidem, aby byli bohabojní. A Alláh k tomu řekl: "Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (jako muslimové)" (3:102)
At-taqwa (bohabojnost) a její významy se v Koránu objevují více než dvěstěkrát. Jaké jsou tedy přednosti bohabojnosti? Má mnoho předností.
1) Za prvé at-taqwa je důvodem k tomu, aby Bůh miloval své služebníky. 
2) Za druhé Alláh otevře své milosrdenství, své požehnání a dá své živobytí pro všechny, kdo jsou bohabojní. Alláh k tomu řekl: "Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli. Ale oni to vše za lež prohlašovali a potrestali jsme je za to, co si vysloužili." (7:96)
3) A za třetí, Alláh usnadní věci v tomto životě i v životě posmrtném pro ty, kdo jsou bohabojní. Říká: "A kdo je bohabojný, tomu Bůh věc jeho ulehčí." (65:4)

Bratři v islámu, co to vlastně znamená, "bát se Alláha, ať jsme kdekoliv?" Znamená to v každém místě, v soukromí i na veřejnosti, kde nás lidé mohou vidět i kde nás vidět nemohou, ať je to v mešitě, na ulici, v zaměstnání, doma, v přírodě atd. Protože Alláh (swt) zaznamená všechna naše slova, naše skutky a jiné naše záležitosti. Alláh říká: "Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem." (4:1)
Řekněte, je součástí bohabojnosti, když muslim ukazuje ostatním, že se bojí Boha a pak, když je o samotě, koná zakázané? Je to součástí bohabojnosti, že muslim spí a nemodlí se ranní modlitbu fadžr (nebo ji provádí až po východu slunce?) Je součástí bohabojnosti, že muslim používá své peníze k lichvě a touží tak získat zakázané prostředky? Je součástí bohabojnosti, když věřící žena chodí ven nezahalená? Všechno toto jistě nepatří do taqwaAlláh.
Skutečný stav muslimů v dnešní době způsobuje, že mnozí nemuslimové jsou od víry spíše odrazováni, a to je důsledek toho, že mnoho muslimů nezná a nedodržuje islám tak, jak by měli. Alláh říká v Koránu ústy proroka Abraháma (mír s ním): "Pane náš, neuveď nás v pokušení před těmi, kdož jsou nevěřící, ale odpusť nám, Pane náš, vždyť Tys mocný, moudrý!" (60:5)
Není pochyb o tom, že každý z nás je zodpovědný před Bohem, jak žije svůj život a k čemu využije svůj čas. Bratři v islámu, pamatujme stále na výrok Proroka Božího (s.A.s.): "Buď bohabojný, ať jsi kdekoliv."