Rada mezi muslimy

Datum: 03. 08. 2001
Imám: Khalid Hakimi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
musíme si uvědomit, že rada mezi muslimy patří k naší povinnosti. Jak říká hadíth Proroka Mohammed (NMBŽ) : "Náboženství je rada, a sahaba (přátele Proroka) se ptali : „Vůči komu?“ Prorok(NMBŽ) odpověděl : "Vůči Bohu, vůči Boží knize, vůči svému prorokovi, vůči vládci muslimů a vůči ostatním muslimům.


Uvědomme si, že rada je také jedním z úkolů proroků jak Bůh říká v Koránu o Noem, Hudovi, Sálihovi: "a předávám vám poselství Pána svého, udílím vám radu dobrou a vím od Boha to, co vy nevíte." (7:62), "a předávám vám poselství Pána svého a jsem upřímným rádcem vaším." (7:68), "I odvrátil se od nich Sálih a pravil: „Lide můj, předal jsem vám poselství Pána svého a udělil jsem vám dobrou radu, ale vy zřejmě nemilujete rádce.“" (7:79).

Nesmíme zapomenout na výrok Proroka (NMBŽ), že povinností muslima k muslimovi je šest, jedna z nich je dát mu radu, když o ni žádá.

Bratři muslimové,
každý z nás v něčem chybuje a nejlepší je ten, kdo dělá pokání. Když slyšíme něco špatného o našich bratrech, nesmíme hned všemu uvěřit, ale musíme si být nejprve jistí, že to řekli, možná najedeme důvod, proč to řekli nebo udělali. Dívejme se na věc i z jejich pohledu a přemýšlejme o nich v dobrém.
Podívejme se na Talhu ibn Abdulrahmana ibn Aufa, který byt velmi štědrý, a jeho žena mu jednou řekla: „Podívej se na své bratry, chodí k tobě, když jsi bohatý a když nic nemáš, přestanou.“ On ji řekl: „Opravdu jsou velice slušní, když vědí, že je mohu hostit, přijdou a když vědí, že je nemohu hostit, nepřijdou, aby mě netrápili.“

Bratři muslimové,