Alkohol "Al Chamr" (2.díl)

Datum: 18. 01. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh říká ve významu: "Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – snad budete blažení. Satan chce mezi vámi podnítit pomocí vína a hry majsiru nepřátelství a nenávist a odvést vás od vzývání Boha a modlitby. Přestanete s tím tedy?" (5:90-91)

Z těchto veršů vidíme, že pití alkoholu je dílo satanovo. Co můžeme čekat od satana? Od satana, který sliboval, že od Adama až do Soudného dne bude svádět potomky Adamovy k hříchům. A alkohol je jedním ze způsobů, které satan používá pro své cíle. Pití alkoholu vyvolává nepřátelství a nenávist mezi lidmi a odvádí je od zbožnosti.

Člověk se pod vlivem alkoholu přestává kontrolovat a ovládat. Může se stát agresivní, může ublížit sobě i druhým. Nedomýšlí důsledky svého chování. Alkohol stejně jako hazardní hry podněcují závist, rozsévá zlo a špatné vlastnosti a ničí vztahy mezi lidmi. Nezapomeňte, že Prorok (nmAž) říkal: "Není věřícím cizoložník ve chvíli, když cizoloží a nemá ve svém srdci víru ten, kdo právě pije alkohol."

Alkohol a hazardní hry nás navíc odvádějí od modlitby a připomínání si Boha. Muslim by měl mít srdce stále svázáno s Bohem, neměl by překračovat hranice stanovené Bohem a mít stále na paměti, že Bůh ho vidí.

Urva bin Azzubair, (synovec Aiši, manželky Proroka (nmAž), syn Asmá bint Abú Bakr a Azzubaira bin Al Awwáma) byl jedním ze společníků Proroka (nmAž). Byl v těžké situaci, protože mu zemřelo dítě a sám onemocněl zákeřnou nemocí, postihující kosti končetin. Při této nemoci je nutné odříznout postiženou končetinu, aby se nemoc dál nešířila. Pro velké bolesti mu lidé radili, aby se napil alkoholu a utišil bolest. Řekl na to, že nechce použít něco zakázaného, aby docílil toho, po čem touží, tedy zdraví. Raději snášel bolest, aby dostal odměnu od Boha. Při operaci mu amputovali nohu a pak ji přiložili k ohni, aby zastavili krvácení. V té chvíli Urva ztratil vědomí. O Urvovi říkali, že každý den přečetl čtvrtinu Koránu a v noci pak stejnou část recitoval při modlitbě. Tento zvyk vynechal jedině v ten den, kdy mu amputovali nohu.
Když Urva nabyl vědomí, podíval se na svou odříznutou končetinu a řekl: "Přísahám při tom, který mě na tebe postavil, abych mohl v noci chodit do mešity, že On ví nejlépe, že jsem nikdy nešel k něčemu zakázanému." Když se pak vracel domů, říkal se spokojeností v hlase lidem: "Nedělejte si starosti. Alláh mi daroval 4 děti, vzal mi jedno z nich a nechal mi tři. Tak chvála patří Bohu. A dal mi čtyři končetiny, jednu mi vzal a nechal mi tři. Tak Jemu patří chvála.“

Tady vidíme, jak se Urva bránil tomu, aby jeho srdce zapomnělo na Boha tím, kdyby požil alkohol, i když to bylo v té chvíli pro něj velmi nutné a nedopustil by se hříchu, kdyby se byl napil.

Jak bychom tedy my mohli dopustit, abychom zapomněli na Boha jen kvůli vlastní touze a v situaci, kdy nás k pití alkoholu nic nenutí. Je to satan, kdo nás chce odvádět od modlitby a od připomínání Boha. Stačí, když si uvědomíme, co dnes ve společnosti alkohol způsobuje.

Nedávno se stalo, že jedna opilá žena usmrtila svou dceru. V letošních mrazech hodně lidí umrzlo, a příčinou byl alkohol, když zůstali opilí na ulici. Alkohol zapříčiňuje mnoho dopravních nehod, při kterých často umírají lidé. Způsobuje také rozvraty manželství, zdravotní problémy a tak dále. Snad se vzdálíme od tohoto hříchu.

Na závěr si připomeňme, že Prorok (nmAž) proklel alkohol z deseti stran. Ve svém výroku proklel alkohol samotný, dále jeho konzumenta, toho, kdo jím napojí jiného, prodávajícího, kupujícího, nesoucího, toho, komu je nesen, výrobce alkoholu, toho, kdo přinesl surovinu k jeho výrobě a toho, kdo žije z peněz za jeho výrobu či prodej. Všechny tyto věci a činnosti jsou Prorokem proklety, ale dveře pokání jsou otevřeny.

Bůh říká ve významu: "Rci: 'Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Bůh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je i slitovný.'" (39:53)