Drogy a kouření

Datum: 25. 01. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
v posledních dvou kázáních jsme hovořili o alkoholu. Drogy nejsou daleko od alkoholu. V tom, co dokáží mezi jednotlivci, v rodinách i v celé společnosti. A charakterizuje je to, co řekl náš Prorok (nmAž): "Vše, co způsobuje opilost, je chamr. A každý chamr je zakázaný." To, co nazývá Alláh v Koránu výrazem chamr, zahrnuje v širším slova smyslu i drogy. A drogy mohou mít ještě mnohem horší a více zničující vliv na společnost než alkohol. Nikdo nemůže nevidět stopy, které drogy zanechávají ve společnosti. Jak se podepisují na zdraví, vztazích i na finanční situaci lidí, kteří je berou. Někdo by mohl říci, že malé množství nemusí způsobit opilost, že někdo může mít dost peněz, že zdraví někoho je pevné a odolá drogám, že si ji někdo chce jen vyzkoušet. Ale nestačí nám, muslimům, že je Alláh zakázal?

Alláh říká ve významu: "Já zapíši dobré … těm, kdož následují Posla, … který jim přikazuje vhodné a zakazuje zavrženíhodné, který jim dovoluje pokrmy výtečné a zakazuje jim škodlivé …" (7:157)

A Alláh nám nezakázal nic jiného, jen to, co kazí čistotu a průzračnost člověka a lidské společnosti. V očích každého jsou velmi škodlivé tyto drogy. Lidé za ně vydají mnoho peněz, škodí lidskému zdraví, ničí vztahy mezi jednotlivci, a dokonce vedou i ke smrti. Závislost na drogách je zničující. Ten, kdo je bere, nepřichází jen o peníze a o zdraví, ale je schopen za malé množství této látky prodat vše, i své rodiče nebo děti. Alláh říká: "… marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný." (17:27). Víme, že satana čekal pád za to, že byl Alláhovi nevděčný. A nevděční jsou i ti, kdo zneužívají Alláhových darů.

Také náš Prorok (nmAž) v jednom svém výroku zakazuje prázdné tlachání, přílišné (a zbytečné) dotazování a marnotratnost (zbytečné plýtvání). Výklad verše z Koránu i tohoto výroku se vztahuje i na věci povolené, a na ty lidi, kteří s nimi plýtvají. Jak by tedy věc teprve vypadala, kdybychom hovořili o drogách, alkoholu - a také o kouření?

I kouření totiž patří podle názoru islámských vědců k věcem zakázaným. A to hned z několika důvodů:
  1. Je to věc, která člověku škodí. A již jsme tu citovali verš z Koránu že Prorok (nmAž) zakazuje škodlivé. Míst, kde se kouřit nesmí nebo nemá je stále víc. Kuřáci proto musí chodit na jiná místa, často například na toaletu. Myslíte, že by si na tato místa vzali s sebou třeba vypít džus? Vidíme z toho, že kouření je v mnoha směrech nežádoucí a škodí.


  2. Asi bychom nenašli dva lidi, kteří by byli ve sporu o tom, že kouření má škodlivý vliv na zdraví. Z jakého důvodu kuřák škodí svému organismu? I kdyby měl svobodu jakkoliv uškodit svému zdraví, což však nemá, co za hřích mají na svědomí jeho děti, manželka a ostatní kolem něho?
    Prorok Muhammad (nmAž) říkal: "Žádná škodlivost a žádné škození." Také říkal: "Andělé nesnášejí to, co potomstvo Adama nesnáší."


  3. Kouření je ztráta peněz, které by se měly využít jinde. Vždyť nemáme přespříliš utrácet ani za věci, které jsou povolené.
    Alláh řekl ve významu: "Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé! Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí!" (7:31).


  4. Manželkám ubližuje to, když jejich manžel kouří. To vychází z reálných faktů, že kouření ničí jejich vztahy a lásku. Snažme se také dávat svým dětem dobrý vzor.Tak, bratři v Islámu, nezapomeňte na to, že Alláh nám povolil, co je pro nás dobré a zakázal, co je pro nás špatné. Nepřehánějme v dotazování, proč.
Alláh říká: "Rci: 'Kdo zakázal šaty ozdobné, jež Alláh seslal služebníkům Svým podobně jako výtečné věci pro obživu?' Odpověz: 'Toto je dáno na dobu života pozemského těm, kdož uvěřili, a bude to pro ně čisté v den zmrtvýchvstání.' A takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid vědoucí.
Rci: 'Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i tajné, hřích a bezprávnou svévoli; a dále, abyste přidružovali k Alláhovi to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Alláhovi to, o čem nemáte ponětí."
(7:32-33).