Pouť do Mekky "Hadž 1422H" (2.díl)

Datum: 08. 02. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Hadždž se blíží, lidé se shromažďují. Každý z poutníků se připravuje na to, aby byl co nejblíže Alláhu a odpovídá na Jeho výzvu. Chce z toho mít užitek a připomínat si Jej a poděkovat Mu za to, že mu ukázal správnou cestu.

Alláh řekl: "… a zásobte se na cestu, však nejlepší zásobou na cestu je bohabojnost." (2:197)

Touto cestou si poutník posiluje svou víru a ve chvíli, kdy se připravuje na pouť, je nejdále od hříchu. Alláh pobízí poutníky k tomu, aby se co nejvíce přiblížili k bohabojnosti.

Jednou z hlavních vlastností pouti je připomínání si Alláha. Jazyk poutníků by neměl přestat s připomínáním si Boha. A to je odpovědí na výzvu Alláha z jednoho verše Koránu: "A když skončíte poutní obřady své, vzpomeňte Boha, tak jako vzpomínáte na otce své, a ještě usilovněji!" (2:200)

Prorok Muhammad (nmAž) také pobízel poutníky a říkal o Dni Arafa: "Nejlepší prosba je prosba v Den Arafa a nejlepší, co jsem já a proroci přede mnou říkali, je: "lá iláha illa lláh, wahedahu lá šaríka la, lahu-l-mulk wa lahu-l-hamd wa huwa calá kulli šaj'in qadír."
Není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, jemu patří panství a chvála a On je nade všemi věcmi mocný.

V ten den Prorok (nmAž) také hodně opakoval prosbu: "Rabbaná átiná fí dunja hasanatan wa fi-l-áchirati hasanatan wa qiná adhába-n-nár."
"Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě, i dobré v životě budoucím a ušetři nás muk trestu ohnivého!" (2:201).

Ještě významnějším způsobem připomínání si Alláha je to, že poutník během pouti opakuje slova vyjadřující jeho poslušnost při přijímání Alláhovy výzvy: "Labbajk Alláhuma labbajk, labbajka lá šaríka laka labbajk, inna-l-hamda, wa nnicamata laka wa-l-mulk, lá šaríka lak."

Ve dnech pouti se mnoho muslimů z východu i západu seznámí, všichni se shromáždí v jednom místě ve stejné době, aby se poradili mezi sebou o všem, co se týká jejich života a pomáhají si řešit své problémy, a to hlavně když jsou nejblíže mešity Al Harám. V těch místech, kde žil Prorok (nmAž) a jeho společníci a kde byl zjevován Korán. To je pro nás veliký náboj a povzbuzení ve víře. Tato atmosféra ponouká všechny muslimy k tomu, aby řešili své problémy a pomáhali si. V těchto místech, jak řekl Prorok Muhammad (nmAž), je odměna za modlitbu mnohem větší než na ostatních místech světa. V Mekce je větší 100 000 krát a v Medíně 1 000 krát.

Milí bratři a sestry,
nejsou více důležité dny v roce než prvních deset dnů měsíce dzú-l-hidždža. Při těchto dnech Alláh přísahá, a Alláh přísahá jenom při něčem důležitém. I Prorok (nmAž) řekl: „Nejsou jiné dny, ve kterých má Alláh raději dobré skutky svých služebníků, než v prvních deseti dnech měsíce dzú-l-hidždža.“ Jeho společníci se ho zeptali: „Ani džihád na stezce Alláhově?“ Řekl: „Ani džihád na stezce Alláhově, s výjimkou člověka, který odešel se svým majetkem do džihádu a nevrátil se ani on ani jeho majetek.“

A nezapomeňte na to, že půst v Den Arafa vede k odpuštění hříchů v předešlém i následujícím roce. A ještě je důležité si pamatovat, že obětování je velmi doporučený skutek pro toho, kdo si to může dovolit, a ať obětuje ovci, krávu nebo velblouda. Je doporučeno, aby si muslim nechal 1/3, třetinu daroval sousedům a příbuzným a třetinu dal chudým.

Bratři a sestry, připomínejte si Alláha jak nás to učil Boží posel (nmAž), čtením Koránu, co nejvíce prosbou a půstem a dobročinností a dalšími dobrými skutky. A ať Alláh od nás přijme naše skutky dobré.