Užitek z pouti do Mekky

Datum: 22. 02. 2002
Imám: Khaled Shafey

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
je to milosrdenství od Alláha pro muslimy, že příležitosti k uctívání se periodicky opakují. Máme tedy hodně příležitostí přijmout milosrdenství a odpuštění od Boha, připomínat si Ho, zastavit se a zamyslit se, jsou-li naše skutky a naše cesta ta správná a nejbližší k Božímu záměru.

Právě teď jsme v čase, kdy vrcholí pouť do Mekky. Poutníci společně vykonávají obřady hadždže, všichni ve stejném místě, stejným způsobem a stejně oblečeni. Je v tom výraz jednoty a rovnosti všech věřících, když se modlí k jedinému Bohu – Alláhovi.

Drazí, musíme se zeptat, jaký užitek máme z vykonání a ze splnění této povinnosti – pouti, kterou nám Alláh uložil. Jaký má význam pro poutníky, a také pro ostatní muslimy? Náš prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Kdo z poutníků splní hadždž bez hříchu, bez škodlivých řečí, vrátí se z pouti čistý jako když se narodil a všechny předešlé hříchy mu jsou odpuštěny.“

Také pro muslimy, kteří právě pouť konat nemohou, je v jejích obřadech poučení a užitek.
Je to důvěra v Alláha a v Jeho sliby. Tento svět je po celou historii z Boží vůle střetáváním dobra a zla, a je na nás, abychom se drželi správné cesty, a to i v době, kdy zlo převažuje a má navrch. Takovou důvěru v Alláha prokázala Hagar, kterou prorok Ibráhím zanechal s jejich synem Ismaelem samotné v oblasti dnešní Mekky.

Další přínos pouti je demonstrace jednoty všech muslimů. Vždy, když byli muslimové v historii jednotní, znamenalo to zlatý věk a pokrok. V dnešní době tomu tak není, a proto jsou muslimové na mnoha místech světa ohroženi. Co v této situaci můžeme dělat? Především dodržovat správnou cestu a příkazy od Alláha. V naší malé komunitě je také důležitý dobrý vztah s ostatními muslimy. Musíme také být trpěliví k ostatním, odpouštět jim.
A na závěr je důležitá hrdost na Islám, pracovat pro osvětu mezi lidmi, kteří o něm nevědí nebo mají mylné informace, a prosit Alláha, aby nám pomohl a ulehčil dosažení našich cílů.