Velký svátek Íd Al Adhá 1422H

Datum: 22. 02. 2002
Imám: Khalid Hakimi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh nám každoročně poskytuje několik období, během kterých je uctívání zvláště významné. V tomto období, ve kterém právě jsme, Alláh odpouští všechny hříchy těm, kteří správně vykonají pouť do Mekky. Alláhu akbar, Alláhu akbar, zní takbír v tyto sváteční dny. Muslimové zdobí své svátky takbírem. Takbírem začínáme modlitbu. Takbírem začínáme život, když se narodí dítě. Když obětujeme zvíře, říkáme Bismilláhi Alláhu akbar. Není to prázdné slovo. Znamená to, že nic nesnese srovnání s Alláhem.

Svátek je pro nás uctívání. A jak víme, uctívání od nás bude přijaté jedině tehdy, když je upřímné a když je konáme podle toho, co řekl Alláh a Jeho Prorok. Íd znamená, že se každý rok opakuje tato příležitost v témže termínu. Tohle jsou naše svátky, které musíme praktikovat tak, jak Alláh chtěl a Prorok nás učil. Žádné další svátky si nesmíme přidávat.

Podívejme se na chování muslimů, když Prorok (nmAž) přišel do Medíny a ptal se, co lidé oslavují. Řekli mu, že mají dva svátky už z předešlých dob. Řekl jim, že Alláh jim dal také dva svátky – Íd al-Fitr a Íd al-Adhá, které jsou pro ně lepší než ty staré svátky. Lidé ihned přestali s těmi starými svátky a nechali si jen ty, co jim Prorok určil. A na stejné cestě pak byli i chalífa a další muslimové. (nmAž)
Prorok (nmAž) vykonal svou hadždž jednou, a to v desátém roce hidždžry a s ním byly desetitisíce poutníků. Říkal jim: "Učte se ode mne postup hadždže, možná vás příští rok neuvidím." Na Den Arafátu měl krátké kázání, ale to mělo pro muslimy velký význam. Připomeňme si jen něco z toho, co řekl: "Lidé, vaše krev i váš majetek jsou si vám vzájemně zakázané. Tak, jak se říká o tomto dni, že je "zakázaný", ve smyslu, že je ještě více zakázáno provést něco špatného v tento den, v tento měsíc a v této oblasti. Všechno, co bylo před islámem (tzv. období džáhilíja – nevědomosti) bylo zrušeno a překonáno. Prolévání krve, jak tomu bylo před islámem, je zrušeno. A první krev, co zruším, je krev Ibn Rabi´a ibn al-Hárith, který je od našeho kmene. Zabil ho kmen Hudheil."

Lichva, hojně používaná před islámem, je zakázána. A první lichva, co zruším, je lichva od Abbás ibn AbdalMuttalib.

A bojte se Boha ve svém chování k ženám. Vzali jste si je podle slova Božího. A ony zase nesmějí vpustit do domu nikoho bez vašeho souhlasu. A jestli to udělají, tak je potrestejte mírným trestem. Vy je musíte živit a poskytnout jim další potřebné věci. Nechal jsem mezi vámi knihu Boží, a jestli budete konat podle ní, nezbloudíte.

A budete tázáni o mně, co řeknete? Lidé mu řekli: "Dosvědčujeme, že jsi splnil svůj úkol a dával nám rady." Pak Prorok zvedl svůj ukazovák k nebi a řekl: "Alláh budiž svědkem."

Prorok (nmAž) poukázal na několik věcí. Zákaz zabití nevinných lidí (dnes vidíme, jak nedokonalé jsou zákony vytvořené lidmi. Snaží se vychovávat vrahy zmírňováním jejich trestů, a tím ohrožují na životech další nevinné lidi). Další věcí je zákaz lichvy, půjčování peněz za předem stanovený úrok. Další je důraz na dobré chování k ženám, ve kterém Prorok sám, stejně jako v ostatních věcech, byl příkladem. Další je, abychom se drželi Koránu a sunny, praktikovali je a byli tak šťastní v tomto životě i po smrti. V kázání také zdůraznil rovnost všech lidí před Alláhem. Všichni lidé jsou synové Adamovi a Adam byl stvořen z hlíny.

Alláh říká v Koránu:. "Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější." (49:13)