Noční cesta

Datum: 11. 10. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Bůh nejvyšší řekl v súře Noční cesta: "Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení." (17:1) Dnes budeme mluvit o tomto nesmírném zázraku, který je popsán v Koránu a který je znamením od Boha lidem.
Proč došlo k tomuto zázraku, k Noční cestě a nanebevstoupení proroka Muhammada (s.A.s.)? 
a) je potvrzením pravdivosti proroctví seslaného Muhammadovi (s.A.s.), hlavně pro nevěřící Kurajšovce, kteří nejvíce vystupovali proti Prorokovi a popírali jeho poselství, kde jen mohli.
b) tato událost potvrzuje nebývalou důležitost mešity Al-Aqsá v Jeruzalémě pro všechny muslimy. V ní náš prorok Muhammad (s.A.s.) vedl modlitbu před všemi proroky a poté byl vzat do nebe.
c) tato událost proběhla krátce po smrti prorokovy manželky Chadídži (r.A.a.) a prorokova strýce Abú Táliba. Alláh chtěl touto cestou Muhammadovi (s.A.s.) ulevit smutku a bolesti, jež ho zasáhla smrtí jeho blízkých. Udála se také brzy po Prorokově návratu z Táifu, kam šel se svým poselstvím, ale obyvatelé Táifu jej vyhnali a dokonce jej kamenovali.

Prorokova Noční cesta proběhla z mešity v Mekce do mešity v Jeruzalémě na hřbetě koně Buráq a doprovázel ho archanděl Gabriel. V mešitě Aqsá vedl Muhammad (s.A.s.) modlitbu před všemi proroky. Potom byl vzat na nebesa. V prvním nebi uviděl Adama (a.s.), pozdravil ho, Adam odpověděl, přivítal Muhammada (s.A.s.) a potvrdil jeho proroctví. Ve druhém nebi Prorok (s.A.s.) viděl Ježíše (a.s.), syna Mariina a Jana Křtitele, syna Zachariáše. Ve třetím nebi viděl Josefa (a.s.), ve čtvrtém nebi Idríse (a.s.), v pátém nebi Árona, v šestém Mojžíše a v sedmém Abraháma, nechť je s nimi mír. Potom přistoupil poblíž lotosového stromu k okraji nejzažšímu. V tomto místě mu byla předepsána povinná modlitba. Původně to bylo 50 modliteb denně. Prorok však žádal u Boha pro lidi ulehčení, Bůh ho několikrát vyslyšel až se konečný počet denních modliteb ustavil na čísle pět, jak je známe dnes. To, že byla modlitba ustavena na takovémto místě a tímto způsobem, svědčí o její nesmírné důležitosti. 
Když se Prorok (s.A.s.) vrátil a vyprávěl přátelům o svém nevšedním zážitku, nejprve mu nevěřili. Pak jim začal popisovat mešitu v Jeruzalémě. Bůh mu umožnil, jakoby ji viděl před sebou a Prorok (s.A.s.) ji popisoval do nejmenších detailů, takže ti co stáli kolem nemohli nic namítat. Prorok (s.A.s.) také přesně předpověděl návrat očekávané karavany Qurajšovců a ta v tom termínu také dorazila. Kdo věřil Prorokovi od samého začátku byl Abu Bakr. Od té doby byl nazýván Abu Bakr as-Siddíq (ten, co věří).

Prorok (s.A.s.) viděl během své cesty v nebi několik skutečností. 
Vyprávěl Abú Saíd al-Chudrí od Proroka (s.A.s.):
1) viděl muže v pekle, kteří měli nehty velké jako mají velbloudi, v rukou drželi žhavé uhlíky, házeli si je do úst a vycházely jim řitním otvorem. Zeptal se anděla Gabriela, kdo jsou tito lidé. Gabriel řekl: To jsou ti, kdož nespravedlivě pohlcují majetky sirotků.
2) viděl muže mající ohromná břicha jaká Prorok ještě neviděl a na tom břiše se procházeli velbloudi, že se ti muži bolestí nemohli hýbat. Na Prorokovu otázku, kdo jsou ti muži odpověděl Gabriel, že to jsou pojídači lichvy.
3) viděl muže mající v ruce dobré maso a vedle nich leží maso zkažené s odporným zápachem. Nebrali si a nejedli z toho dobrého masa, ale z masa zkaženého. Prorok (s.A.s.) se ptal, kdo jsou ti lidé a anděl Gabriel odpověděl, že to jsou ti, co zanechali doma manželky a šli cizoložit.
4) viděl ženy zavěšené za svá ňadra, a ptal se Prorok, kdo jsou tyto ženy. Gabriel mu odpověděl, že to jsou ženy, které přišly s dětmi od jiných mužů, to znamená cizoložnice.

Tyto příběhy mají v sobě poučení, jak může dopadnout člověk, který se neřídí příkazy Božími nebo je dokonce odmítá.

V souvislosti s Prorokovou Noční cestou musíme upozornit na toto: 
1) Noční cesta nebyla pro Proroka (s.A.s.) žádný sen, jak si někteří lidé myslí, ale byl to opravdový fyzický a duševní prožitek.
2) časový termín této události není přesně znám. Jsou na to různé názory, z nichž nejrozšířenější je ten, že k ní došlo 27. radžabu rok před hidžrou. Podle jiných názorů proběhla v prvních dnech muharramu nebo v ramadánu.
3) Prorok (s.A.s.) ani nikdo ze sahába nikdy neřekli, že by se tato událost a její výročí mělo nějakým způsobem slavit nebo provádět nějaký zvláštní způsob uctívání.
4) tato událost nás mimo jiné musí zavázat k tomu, abychom nezapomněli na mešitu al-Aqsá a musíme doufat, že i my se v ní jednou budeme modlit, tak jako Prorok (s.A.s.).