Událost nezvratná

Datum: 08. 03. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
za malou chvíli přivítáme Nový rok a rozloučíme se s rokem starým. Minulé dny se nevrátí. Boží služebníku, co jsi vykonal, již bylo zapsáno. Věk přibývá a vyměřená lhůta se blíží. A země se nepřestane otáčet.

Pozemské touhy a naděje synů Adamových nepřestanou narůstat; avšak pozor - mládí se nevrátí a čas je stále dražší. Dobré skutky v této chvíli je možné vykonat, ale kdo nám daruje dobré skutky, až vyprší lhůta již vyměřená?

Alláh (swt) říká: "Národ každý má svou lhůtu, a když se lhůta jeho naplní, neodloží ani neuspíší ji nikdo ni o hodinu jedinou." (10:49)

Každý národ, každý člověk, každá duše má lhůtu vyměřenou. Každá duše okusí smrti, a v té chvíli není návratu.

Alláh říká ve významu: "A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: 'Pane můj, dej mi vrátit se na zemi, možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!' Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni. A až bude zatroubeno na pozoun, v ten den mezi nimi nebude platit rodokmen a nebudou se vzájemně vyptávat. Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení, ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní, jejich tváře bude oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat." (23:99-104)

A také říká: "Duše každá okusí smrti, a potom budete k Nám navráceni." (29:57)

Můj bratře, zastav se, a o uplynulém věku přemýšlej a na zbylý krátký se připrav! Co kdyby tě smrt zaskočila? A co kdybys dostal v Den soudu otázku – PROČ? Tam už nebude platit příbuzenství žádné.
Alláh říká ve významu: "V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní." (43:67)
Neočekávej tedy pomoc od nikoho v Den posledního soudu. Začni se přibližovat k Bohu, stejně jako se Den soudu k tobě blíží! Vyčítej sám sobě, než budeš souzen: proč jsem tolik času promarnil, proč jsem modlitbu zanedbal, proč jsem neplnil příkazy Boha? Tak važ sám své skutky, než budou v Soudný den váženy.

Bratři, v každou chvíli pokání dělejte, slibte Bohu, že se nevrátíte ke svým chybám předešlým. Nenechte, aby se příští dny podobaly dnům minulým, a pozor – nedopusťte, aby vás zaskočila smrt, a nezemřete jinak, než muslimové dobří.