Země posvátná (2.díl)

Datum: 05. 04. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
podřízli děti bez hříchu. Zbourali domy, mešity i kostely. Celý tento teror byl tajně plánován. A to vše před očima usmívajícího se světa. OSN bylo zakázáno zasáhnout, zatímco na jiných místech světa dokázali lehce projevit svou ohromující sílu. Co očekáváš po tom všem od skupiny takových lidí, jejichž hlava je obviněna státním soudem? Očekáváš mír, očekáváš milosrdenství? Zatímco Alláh tobě říká: „A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Bohu přidružují;…“ (5:82)

A potom by ses zeptal, co mám dělat? Nic jiného bych ti neřekl, než vrať se k Alláhovi. Zavolám vás z tohoto místa, abyste se rychle vrátili k Alláhovi. Stejně jak je napsáno v Koránu, že každý prorok zavolal své lidi: „K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho varovatel zjevný.“ (51:50)

Vždy, když se muslimové vzdálí od Alláha, tak Alláh nechá, aby na ně jejich nepřátelé zaútočili. A stejným způsobem, jak se předtím ztratila Andalusie, stejným způsobem se ztratí al-Aqsá. A hřích se objeví na celé zeměkouli. Stejně tak Alláh říká: „A objevila se na pevnině i na moři spoušť za to, co ruce lidí způsobily, aby tak Bůh jim dal okusit část z toho, co si vysloužili – snad se obrátí.“ (30:41)
Pokud cítíš odpovědnost za požehnanou zemi, a chceš ji osvobodit, tak osvoboď sebe od hříchů, osvoboď se od nečistého majetku, osvoboď se od všeho, co Alláh nemá rád.

Vztah mezi tebou a tvými bratry je velmi důležitá cesta k tomuto cíli. Jak bys ubránil nevinné lidi daleko od tebe, když máš nenávist v srdci k tvému bratru vedle tebe. Rovněž rada je důležitá cesta k tomuto cíli. Poradit svému bratru je základní zodpovědností v islámu. Je to první krok ve tvé snaze odvrátit problémy od tvých bratrů. Pokud jsi daleko od nich, tak jsi povinen pomoci jim svým majetkem a jsi povinen objasnit jejich situaci ostatním ve společnosti. Alláh říká: „Vy, kteří věříte! Mám vám ukázat obchod, jenž ochrání vás před trestem bolestným? Uvěřte v Boha a v Posla Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými i osobami svými! A to bude pro vás nejlepší, jste-li vědoucí! A tehdy On vám odpustí hříchy vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a do příbytků příjemných v zahradách Edenu; a to bude úspěch nesmírný a dá vám i jiné, jež budete milovat: vítěznou pomoc od Boha a blízké vítězství. Oznam věřícím zvěst radostnou!“ (61:10-13)

Nebuďte zoufalí, ti, kteří padají na požehnanou zemi a jsou na správné cestě a brání se svým majetkem, jsou u Alláha stále živí. Alláh říká: „A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají a radují se z toho, co Bůh jim z přízně své uštědřil, a radují se, že ti, kteří je následují, avšak dosud se k nim nepřipojili, nemusí se ničeho obávat a nebudou zarmouceni.“ (3:169-170)