Víra v pomoc Boží

Datum: 26. 04. 2002
Imám: Khalid Šáfí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
násilí v Požehnané zemi pokračuje. Nesmíme však být zoufalí a ztrácet naději při pohledu na tragédii palestinského národa. Není to poprvé, kdy jsou muslimové vystaveni útlaku. Můžeme říci, že v historii byli mnohokrát v situaci horší než nyní. Jak z ní vyvázli? Obrátili se zpět k Alláhovi. Vyléčili se ze svých chyb a hříchů, a Alláh je podpořil vítězstvím.

Co se přihodilo v bitvě známé jako al-Ahzáb (Skupiny). Všechny kmeny se spojily proti muslimům, aby zničily islám v Medíně. Ale Alláh muslimům pomohl a zničil tábory jejich nepřátel vichřicí a naplnil srdce muslimů bohabojností. O několik staletí později došlo k invazi nepřátelských kmenů ze Střední Asie, při kterých byly zabity tisíce muslimů a zničena velká část muslimského světa. Ale muslimové opět s Alláhovou pomocí zvítězili a z nepřátel se stal muslimský národ.

Mohou být dva důvody, proč muslimové bývají vystaveni útlaku a musí čelit různým problémům.

Může to být zkouška pro muslimy. Alláh řekl: "Jestliže jste utrpěli poranění, tedy podobné poranění utrpěli i ti druzí. Takové dny šťastné i nešťastné necháváme střídat mezi lidmi, aby Bůh rozeznal ty, kdož uvěřili, a vybral si mezi vámi mučedníky - a Bůh věru nemiluje nespravedlivé - a aby Bůh dal zazářit těm, kdož uvěřili, a zavrhl nevěřící. Domníváte se snad, že vejdete do ráje, dříve než Bůh rozpozná mezi vámi ty, kdož usilovně se snažili v boji a dříve než rozpozná neochvějné?" (3:140-142)

"Domníváte se, že vstoupíte do ráje, ač jste dosud nezakusili nic podobného tomu, co zakusili ti, kdož byli před vámi? Byli postiženi neštěstím a bídou a třásli se strachem, až konečně posel a ti, kdož s ním uvěřili, zvolali: ‚Kdy přijde vítězná pomoc Boží?' Což není pomoc Boží blízká?" (2:214)

Můžeme však také být trestáni za své hříchy, za to, že zapomeneme na Alláha, On nás zanechá a my budeme ti, kdo utrpí ztrátu. My sami musíme nejdříve sobě připsat vinu za své hříchy a obnovit pokání a odevzdat se Alláhovi.

Musíme uvěřit, že ve velkém strádání může být pro nás i užitek. Vede k probuzení islámského národa. Poznáme, kdo jsou naši skuteční nepřátelé. Vede ke sjednocení všech muslimů. Svět poznává skutečnou tvář sionismu. Nová generace muslimů, která vyrůstala ve falešném míru, odhaluje skutečné záměry Izraele a USA.

Co je naší povinností v této nelehké chvíli: