Úmluva

Datum: 03. 05. 2002
Imám: Khalid Šáfí

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
každý člověk bude v Den soudný dotazován na své skutky během života. Nikomu nepomůže nic jiného než jeho skutky a jenom podle svých skutků bude buď odměněn nebo potrestán. A nikdo nás nemůže chránit před trestem, ani Prorok (nmAž). Prorok Muhammad (nmAž) říkal svým příbuzným i své dceři Fatimě: „Dělej, co Alláh přikázal, já tě nebudu moci ochránit před trestem.“

Jeden verš Koránu říká: „A hle, Pán zkoušel Abraháma slovy, a když je on splnil, řekl Pán: „Věru tě učiním vůdcem pro lidi.“ I zeptal se: „A co potomstvo mé?“ Pravil: „Úmluva Má je pro nespravedlivé neplatná.“ (2:124)

Nyní můžeme porovnat, co židé říkají o sobě, že jsou oblíbenci Boha a vyvolený národ. Jak mohou být vyvoleným národem, když vidíme a slyšíme o tom všem, co v poslední době v Palestině napáchali. Který Bůh by mohl přikázat svému národu provádět masakry, zabíjet ženy a děti, bořit domy. Věřím, že to Bůh nepřikázal. Židé neuctívají Alláha, protože Alláh zakazuje zabíjení nevinných a zakazuje také brát práva druhým. Alláh naopak nařizuje spravedlnost a lidé jsou si před Bohem rovni co do práv a povinností. Ale židé následují satana, protože jejich jednání je podle satana a jeho tužeb. Pro nás to musí být poučením a nesmíme zapomínat na padlé mučedníky.

Musíme informovat svět o tom, co se děje v Palestině, že Palestinci bojují proti útlaku a okupaci. Nesmíme začít hovořit o míru, jakoby k žádným masakrům nedošlo, dokud Palestinci a muslimové nedostanou svá práva zpět.