Usmrcení lidské duše

Datum: 10. 05. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh dal život lidské duši. Dal jí právo žít. Nenajdete v Koránu ani v sunně, že je možné zabít, leda po právu.

Protože islám dává člověku právo na život, trestá člověka, který toto právo bere jiným, trestá člověka, který zabije druhého. A trest za úmyslné zabití je jak v pozemském, tak i v posmrtném životě.

Zločin zabití je jeden z nejhorších hříchů a jeho rozšíření ve společnosti má na ni zničující vliv. Lidé se necítí bezpečni. Vyvolává to nenávist a nesnášenlivost mezi lidmi, rodinami a kmeny - podívejte se na zabíjení civilistů v Palestině a jak to vyvolává nenávist vůči židům. Pěstuje se strach a obavy u lidí ve společnosti, kde je takový zločin rozšířen. Společnost přichází o to nejdražší, co má - lidské duše. Dalším dopadem na společnost je, že člověk, který je schopen udělat tu nejhorší věc a zabít, může dělat i ostatní velké hříchy (cizoložství, krádež, pomluva, lichva, apod.)

Alláh říká: "A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva." (17:33)

Alláh slibuje vrahům strašlivé tresty: "Kdokoliv úmyslně zabije věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý." (4:93), [podobně i 25:68-70]

Zabít jedinou lidskou duši Alláh přirovnává k zabití celého lidstva: "...aby ten, kdo zabije jednoho člověka - nikoliv pro zabití jiného anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré." (5:32)

Trest za úmyslné zabití nevinného člověka může být stejný jako čin samotný, jak říká Korán: "Vám, kteří věříte, je předepsáno potrestat zabití podle zákona: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného. V zákonu o trestu za zabití je pro vás život, ó nadaní rozmyslem! Snad budete bohabojní!" (2:178-179)

Vidí-li potenciální vrah, co ho čeká podle islámského zákona, rozmyslí si svůj čin. Pokud je však za vraždu několikaletý trest vězení, od zločinu to neodradí. Po odpykání trestu vězení pak mnoho vrahů vraždí znovu.

Jaké mohou být důvody lidského zabíjení:

Zločin zabití však může mít i jiné podoby:

Islám zakazuje zabití byť jediné duše a slibuje za to hrozné tresty. Jak potom lze hodnotit masakry desítek civilistů, které mají na svědomí sionisté. Sobě dávají právo, které nepřiznají jiným. Zabití jiného než žida pro ně není hříchem. I proto musíme usilovat o zastavení zabíjení v Palestině. A nesmíme být zoufalí, protože máme slib od Alláha, že muslimové nakonec zvítězí. [a dále též 3:142 nebo 2:214]