Ramadán 1423H (1.díl) – příprava v měsíci Šabán

Datum: 18. 10. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu, nacházíme se v období, které patří k těm nejdůležitějším obdobím v islámském kalendářním roce. Nacházíme se v období poslušnosti a oddanosti Bohu, v období soutěžení o Jeho přízeň.

Řekněme si o tom, jaké by mělo mít znaky toto období, které je důležité právě tím, že je přípravou na postní měsíc ramadán.

  1. musíme zanechat hríchu a neposlušnosti Alláha. Práve ramadán je mesícem pokání. Meli bychom se probudit a vrátit se zpet k Alláhovi práve v této dobe, kdy jsou dvere k Nemu otevreny. Cinme pokání, bratri a sestry, nebot Buh je Ten, který žádný ze Svých slibu neporuší a slíbil nám v Koránu: „Rci: ‚Služebníci moji, kterí jste se dopustili prestupku proti sobe samým, neztrácejte nadeji v milosrdenství Boží vždyt Buh veru odpouští viny všechny – On Odpouštející je i Slitovný.“ (39:53)
  2. nezapomínejme na chválení Boha a na cetbu Koránu. Meli bychom privítat ramadán, který je mesícem Koránu. Pokusme se precíst celý Korán, alespon jednou za život. A kdo ví, jestli tu ješte budeme na ramadán príští? Víte, že nekterí spolecníci našeho Proroka (s.A.s.) precetli Korán za každých deset nocí, a nekterí dokonce každé tri noci v mesíci ramadánu? Jaké je to soutežení v bohabojnosti mezi temito nejvetšími muži islámu. Jakmile se ramadán priblížil, již pospíchali k cetbe Koránu.
  3. Tretí vecí pro prípravu na ramadán je konání dobrocinnosti. Je to dobrý zpusob jak odcinit naše hríchy a je to cesta, která nás ješte více priblíží k Bohu práve v mesíci ramadánu. A prináší také radost tem, kterí pomoc potrebují. Alláh rekl ve své poslední zjevené Knize: „Ber ze jmení jejich almužnu, kterou je (Muhammade) ocištuješ a ospravedlnuješ! Modli se za ne, nebot modlitba tvá bude pro ne uklidnením – a Buh je slyšící, vševedoucí.“ (9:103) Jedna z nejvetších možností pro dobrocinnost v ramadánu je nakrmení postícího se cloveka. Náš milovaný Prorok (s.A.s.) rekl: „Kdo nakrmí osobu držící pust, dostane stejnou odmenu jako clovek, který se postil.“
  4. Privítej ramadán nocními modlitbami. Nekterí muslimové však spíše stráví noc v klubu, hospode nebo kavárne, a nemají ve zvyku vstát k modlitbe v noci vubec, aby neco obetovali pro Alláha. Domnívají se, že setrvání v nocní modlitbe se týká jen modlitby taráwíh v ramadánu a pak je pro ne velmi težké, až ramadán prijde, udelat neco navíc. Náš Prorok (s.A.s.) nekdy stál v modlitbe tak dlouho, až jeho chodidla natékala. A sahába jej i v tomto následovali, proto byli tak pevní ve víre a tak bohabojní.
  5. Pátou vecí, kterou si pro mesíc šabán pripomeneme, je nepovinný pust. cÁiša (r.A.a.) rekla: „Nikdy jsem nevidela Proroka Božího (s.A.s.) držet pust po celý mesíc, krome mesíce ramadánu. A nikdy jsem ho v jiných mesících nevidela postit se více, než v mesíci šabánu.“ V dalším výroku od našeho Proroka (s.A.s.) se praví, že Prorok na otázku, proc koná v mesíci šabánu nepovinný pust více než v jiných mesících, odpovedel: „Šabán je mesíc, ve kterém lidské skutky stoupají k Bohu. A já chci, aby mé skutky šly nahoru práve v dobe, kdy se postím.“ V hadísu, který vyprável cAmmár ben Jásir se praví, že postit se nesmíme v poslední den šabánu. V den pred zacátkem ramadánu je tedy pust zakázán. Je však doporuceno držet pust v pondelí a ve ctvrtek, a o to více je lepší tento zvyk v mesíci šabánu. Rovnež je doporucen pust ve dnech 13., 14. a 15. každého islámského mesíce, tedy kdy Mesíc dorustá k úplnku.

Je několik moudrostí vztahujících se k půstu v šabánu:
  1. muslimové se tak pripravují na pust v ramadánu, který je pak pro ne snadnejší.
  2. mnoho lidí žije v nevedomosti ohledne významu uctívání Boha v mesíci šabánu. Také Prorok (s.A.s.) rekl, že hodne muslimu nezná tento mesíc a jeho duležitost v uctívání.
  3. v šabánu jsou naše ciny za celý predchozí rok predloženy Bohu a proto Prorok (s.A.s.) chtel, aby jeho práce byla prezentována pred Bohem v období, kdy se hodne postí.
  4. nekterí ucenci dali pro pust v šabánu toto prirovnání: má podobnou pozici jako nepovinná modlitba. Stejne jako známe nepovinnou modlitbu pred povinnou modlitbou a po ní, existuje doporucené postení v šabánu, mesíci pred ramadánem, a existuje také doporucený šestidenní pust po skoncení ramadánu a svátku Íd al-Fitr, tedy v mesíci šawwálu.
  5. poslední pripomenutí k šacabánu se týká vycištení našich srdcí od závisti a nenávisti mezi muslimy práve pred zapocetím požehnaného mesíce ramadánu. K tomu nám pomuže pust. Mucádz ben Jabal vyprável od Proroka (s.A.s.), že Alláh se dívá na své služebníky v noc uprostred mesíce šacabánu a odpustí všem krome tech, kterí k Nemu pridružují anebo vyvolávají rozepre.