Slabost ve víře a její projevy (1.díl)

Datum: 14. 06. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
mnoho muslimů si čas od času stěžuje na to, že pociťují oslabení ve své víře. Pociťují také málo síly odolat pokušením a jistou tvrdost svého srdce.

Pokud si takto stěžují na svou slabost, je to známka, že jejich víra je stále živá a že se snaží proti projevům slabosti ve víře postavit. Největší problém je však u lidí, kteří si ani neuvědomují svou slabost ve víře a nepřemýšlejí o tom. Proto zvu všechny, abychom se probudili, přemýšleli a poměřovali stupeň své víry. Poznání příčin, které způsobily oslabení naší víry povede k jejímu opětnému posílení a s ní také k posílení našeho vztahu k Bohu.

Řekneme si, jaké mohou být příčiny slabosti ve víře. A pokud najdete u sebe některou z těchto slabostí, vaši víru je třeba upevnit:
 1. Spáchání hříchu (malého i velkého) a neposlušnost Božích příkazů.


 2. Tvrdost srdce a málo milosrdenství. Projevuje se například tím, že při poslouchání recitace Koránu nebo hezké přednášky o islámu nic nepociťujeme a nemá to na nás vliv.


 3. Nekonání uctívání tak, jak má být. Například při modlitbě přemýšlíme o jiných věcech, jsme nesoustředění a bez pokory, anebo provádíme-li modlitbu příliš rychle. To vše je projevem slabosti ve víře.


 4. Lenost ve vykonávání aktů uctívání, zvláště pro modlitbu. To je jedna z vlastností pokrytců.
  Alláh řekl: "Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají Alláha jen nepatrně, váhajíce mezi obojím, nepřiklánějíce se ani k těm, ani k oněm. A komu dal Alláh zbloudit, tomu ty cestu nenajdeš!" (4:142-143)
  Také když člověk nepociťuje vinu po nevykonání povinného uctívání (zaspí nebo z jiného důvodu vynechá povinnou modlitbu), jeho víra je slabá.


 5. Pohrdání konáním dobrých skutků. Když si člověk necení malých dobrých skutků, jako je například dobré slovo, úsměv, odstranění překážky z cesty a podobně.


 6. Dalším projevem slabosti ve víře je to, když člověka nechává klidným, že někdo jiný haní islám nebo uráží dobré muslimy a také když člověk vidí hříchy muslimů a nereaguje na ně a neporadí jim ve smyslu doporučování vhodného a zakazování špatného a nevhodného.


 7. Projevem slabosti ve víře je také nezájem o problémy muslimského společenství. Nedotýkají se ho katastrofy a neštěstí postihující ostatní muslimy, například v Palestině, ale i jinde. Prorok (nmAž) řekl o jednotě muslimů: "Muslimové jsou jako jedno tělo, když onemocní jedna jeho část, celé tělo cítí bolest."


 8. Slabostí víry je také to, když se muslimové mezi sebou přou a debatují o islámských záležitostech a nemají o nich vědomosti. Diskutují jen tak a prosazují své názory, namísto aby se obrátili na znalce a studované lidi.


 9. Poslední projevem slabosti víry, který si dnes uvedeme, je přehánění v cestě za získáváním a uspokojováním pozemských tužeb. Když člověk přehání v honbě za přepychem, přebytkem jídla a utrácí za zbytečné věci. Soustředí se jen na vydělávání peněz a nerozlišuje, jsou-li halal nebo haram. Je štědrý na utrácení za nepotřebné věci, ale pro dobročinnost nebo mešitu je lakomý. Takový člověk zapomíná, že požitky v tomto životě jednou skončí a majetek by měl pomáhat tím, že ho užívá pro dobré věci a ušlechtilé cíle.A na závěr zvu každého muslima, aby se seznámil s těmito příčinami slabosti ve víře, měřil úroveň své víry a když shledá, že jeho víra není slabá, ať poděkuje Alláhovi a když v ní najde slabosti, musí se snažit je odstranit. A příští kázání bude o tom, jak upevnit naši víru.