Slon, který nechtěl útočit na Mekku

Abraha, který pocházel z Abisynie (dnešní Etiopie), dobyl Jemen a stal se jeho vládcem. Všiml si, že jednu část roku cestuje mnoho lidí z Jemenu a celé Arábie do Mekky. Ptal se tedy po příčině a dozvěděl se, že lidé putují ke Kábě. Velmi ho to rozzlobilo, že Mekka je důležitější než jeho vlastní země. A tak se rozhodl postavit svatyni z barevného mramoru s dveřmi ozdobenými zlatem a přikázal, aby lidé navštěvovali ji a ne Kábu. Ale nikdo ho neuposlechl. Abraha se tedy rozhodl Kábu zničit. Připravil velkou armádu se třinácti slony a vedenou jedním obrovským slonem, na kterém seděl sám Abraha a vydali se k Mekce. Když obyvatelé Mekky uslyšeli, že přichází, velmi se vylekali. Jeho armáda byla ohromná a oni se s ní nemohli srovnávat. Ale jak mohli dopustit, aby byla Kába zničena? Šli proto žádat o radu svého vůdce Abd al-Muttaliba.

Když se Abraha přiblížil k Mekce, zajal poblíž pasoucí se Abd al-Muttalibovy velbloudy. Ten mu krátce na to vyšel vstříc. Abraha se ho zeptal: "Co si přeješ?" A Abd al-Muttalib odpověděl: "Chci, abys mi vrátil moje velbloudy." Abraha byl velmi překvapen a řekl: "Přicházím, abych zničil vaši svatyni Kábu, svaté místo vašich otců, a ty se staráš o nějaké velbloudy?" Abd al-Muttalib odpověděl: "Velbloudi jsou mí, Kába je Alláha a on sám ji ochrání." Potom opustil Abrahu a vrátil se do města, kde nařídil, aby se všichni ukryli v horách. Ráno se Abraha připravil na vstup do města. Naložil zbraně na svého slona a svolal oddíly k bitvě. Chtěl zbourat Kábu a vrátit se do Jemenu. Najednou však slon poklekl a nechtěl vstát bez ohledu na to, jak silně ho vojáci bili. Jakmile se však obrátili k Jemenu, slon povstal a šel tím směrem. A to se opakovalo, i když se otočili na jakoukoliv jinou stranu, pouze při směru na Kábu se slon nechtěl pohnout.

Náhle se na nebi objevilo hejno ptáků. Každý pták nesl tři kamínky velikosti hrachu, které začali pouštět na Abrahovu armádu. Vojáci po zásahu někteří onemocněli, jiní utekli a jiní zemřeli. Kameny zasáhly i samotného Abrahu, který sice utekl zpátky do Jemenu, ale tam později na nemoc zemřel. Arabové, kteří vše sledovali z hor, se vrátili do Mekky a děkovali Bohu.

Po této události dosáhli Kurajšovci velké úcty mezi ostatními kmeny a byli nazváni lidem Alláha. To vše se událo v roce 570 a tento rok byl nazván rokem Slona. Tohoto roku Alláh zachránil Kábu a brzy měl ze středu Kurajšovců povstat Prorok.

Neviděl jsi, jak naložil tvůj Pán s lidmi slona? Což neobrátil jejich úklad ve zmatky a neposlal na ně v hejnech ptáky, kteří po nich vrhali oblázky z pálené hlíny, a učinil, že se podobali ohryzané slámě? (105:15)