Objevte Islám 22.

 

Stárnutí, smrt a posmrtný život?

 

 

V muslimském světě neexistují zařízení pro staré lidi. Pro muslima je péče o své rodiče v době tohoto nejtěžšího období jejich života ctí a požehnáním.

V Islámu je opatrování rodičů povinností, které následuje hned po povinnosti vykonávat bohoslužby a každý rodič má právo toto opatrování od svých dětí očekávat. Nenesou vinu za to, že jejich opatrování je velmi namáhavé, a proto by jejich děti neměli ukazovat nevoli.

V Koránu se píše:
Pán Tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim "Fuj" a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým!
Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla pokory a řekni: "Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali, když jsem byl malý!"
(Korán 17:23-24)
Muslimové věří, že současný život je jen příprava na další existenci. Základní články víry zahrnují: den posledního soudu, zmrtvýchvstání, nebe a peklo.

Když muslim zemře, umyjí ho - obyčejně členové jeho rodiny, zabalí do čistých bílých šatů a pochovají spolu s jednoduchou modlitbou, nejčastěji ještě v den smrti. Tento obřad považují muslimové za jednu z posledních služeb svému příbuznému a za příležitost připomenout si svoji krátkou existenci na tomto světě.