Abú Bakr As-Siddiq, Epizoda I, díl 1

Amr Khaled

Zázrak Koránu je v aplikaci jeho učení u muslimů,
neboť Korán mění ty, kdo jej praktikují v civilizovaný národ.

V této přednášce se zaměříme na Prorokova společníka, kterého všichni dobře známe. Doufám, že potom vaše láska k němu ještě vzroste. Je to jeden ze čtyř správně vedených chalífů, je to první z nich – Abú Bakr as-Siddiq. Ale ještě předtím, než začneme rozebírat jeho charakter, rád bych položil otázku, na kterou vám také odpovím.

V čem je zázrak Islámu?

Každému z proroků (mír s nimi) byl udělen nějaký zázrak, který odpovídal lidem, ke kterým byl prorok vyslán, to znamená, že proroci (mír s nimi) vynikali nad lidmi v té oblasti, ve které byli ti lidé odborníky. Zázrakem Ježíše (mír s ním) bylo kříšení mrtvých, léčení lepry a navracení zraku nevidomým. Mojžíšovým (mír s ním) zázrakem byla hůl, která rozdělila moře nebo se změnila v hada. Mojžíšův (mír s ním) zázrak ohromil lidi jeho doby, kteří byli proslulí kouzelnictvím. Co je tedy zázrakem Islámu? Když jsme byli malí, učili nás, že Korán je zázrak daný Proroku Muhammadovi (nechť mu Alláh žehná a dá mír). Od našeho dětství nám neustále opakují to, jak je Korán zázračný a to ve svém jazyce, ve výmluvnosti. Pokud potom nejsme schopni pochopit jeho jazyk a výmluvnost a nejsme schopni přijmout tento fakt, cítíme se jako ignoranti. Takže jsme si zvykli říkat, že zázrakem Islámu je Korán bez snahy dále to vysvětlit. Korán je skutečně zázrakem Islámu! Ale chápeme, v čem je tak zázračný? Skutečnost je taková, že mnoho z nás nechápe přesně, v čem je jeho zázrak. Člověk nemusí nutně pochopit jeho řeč a výmluvnost a přesto může chápat jeho zázračnost. Víte tedy v čem je zázrak Koránu? Skutečně člověk, který se řídí jeho učením a zachovává jeho učení, se stává jedním z nejúžasnějších lidí na světě.

Zázračná povaha Koránu leží v těch, kdo podle něj konají a žijí!

V lidech se vznešenými povahami, kteří jsou proslulí svými nádhernými skutky během celé historie. Vždyť Korán je zázrakem pro všechny věky od doby Proroka Muhammada (nechť mu Alláh žehná a dá mír), neboť Islám je posledním ze všech náboženství Alláha. Rozdíl mezi zázrakem Islámu a zázraky jiných náboženství je v tom, že zázrak Islámu přetrvá věky. Zázrak Koránu je v aplikaci jeho učení u muslimů, neboť Korán mění ty, kdo praktikují jeho učení v civilizovaný národ, který dominuje ostatnímu světu.

Znamením zázračnosti Koránu je například to, že změnil člověka z jednoduchého beduína v jednoho z nejskvělejších vojevůdců na světě. Tento muž se jmenoval Saad ibn Abu Waqqas. Když přijal Islám, změnil se z beduína vedoucího jednoduchý život v poušti v nejlepšího vojevůdce, který byl schopen dobýt Persii v bitvě al-Qádisíja, rozšířit tam Islám a přeměnit ji v obrovský islámský stát. Dalším příkladem zázračnosti v Islámu byla změna beduína, tyrana a despoty, který dokonce pohřbil zaživa svou dceru, a to je 'Umar ibn al-Chattáb. Díky zázračnosti Koránu se 'Umar změnil ve skvělého muslima - hrdinu, který proslul v mnoha oborech, jako jsou politika, filozofie, ekonomie, řečnictví, sestavování válečných plánů a řízení bitev. Byl to Islám, který učinil z neotesaného beduína jako byl 'Umar, vládce celého Arabského poloostrova, Egypta, Iráku a dalších území. Byl vládcem celého islámského světa. Skutečně skvělý příklad. Dalším příkladem je jednoduchý obchodník, který se stal nejskvělejším charakterem v dějinách pro svou obětavost, šlechetnost a štědrost. Tímto obchodníkem byl Abú Bakr, jehož povaha je našim dnešním tématem.

Takže pokud budeme na sebe aplikovat učení Koránu, staneme se z obyčejných muslimů, kteří nedělají pro Islám nic, správně vedenými lidmi, kteří budou zajisté velkým přínosem pro ostatní a rozšíří milosrdenství a právo mezi lidi místo tyranie a útisku, které naplňují dnešní svět.

Vidíte ten zázrak Islámu?

Skutečně toto je vhodný začátek pro naši přednášku a Abú Bakrovi.

Mluvit o tomto skvělém muži není lehké. Jsem tak ohromen jeho velikostí, že pochybuji, že bych mohl zmínit všechny aspekty jeho života. Je zde mnoho stránek jeho života, o kterých můžeme hovořit. Abú Bakr byl obrazem statečnosti a velikosti. Jedna hodina nemůže stačit k tomu, abych promluvil o všech jeho zásluhách. Skutečně to není lehký úkol. Prosím proto Alláha Vznešeného, aby mi pomohl předestřít všechny důležité aspekty spojené s touto významnou postavou.

Než ovšem začneme zkoumat Abú Bakrův charakter, povím vám o zdrojích, ze kterých jsem čerpal, abych shromáždil dostatek informací. Jsou všem dostupné:

  1. Kniha šejcha Ali Tantawiho, Abú Bakr as-Siddiq
  2. Kniha Abbáse al-Aqqada, As-Siddiqův genius
  3. Kniha prof. Ibrahima al-Metnawiho, Události as-Siddiqova života
  4. Kniha šejcha Mohameda Redy, Abú Bakr as-Siddiq
  5. Audiokazety prof. Tariqa Suwaidana

A dále knihy, které jsem jmenoval už dříve, jako jsou „Odvážní společníci“ nebo „Zaostřeno na společníky“. Zvláště důležité jsou první dvě jmenované knihy a audiokazety.

Pokračování příště.Kdo je Amr Khaled?


Dodatek překladatele:

Přednáška Amru Khaleda o Abú Bakrovi As-Siddiq z televizního pořadu „Wa nalqa al ahibba“ vysílaného na programu „Iqra“ obsahuje celkem 4 epizody, rozdělené do 6 pořadů. Vzhledem k rozsahu přeloženého textu jsou jednotlivé epizody děleny do 3 dílů. Kompletní dílo bude postupně publikováno.

V islámském náboženství jsou-li zmiňovány významné osoby, používá se za jejich jmény žehnajícího (prosebného) dovětku. Je-li zmiňováno jméno Proroka Muhammada je používáno dovětku „Nechť mu Alláh žehná a dá mír“, jsou-li zmiňováni ostatní Proroci používá se označení „Mír s ním/nimi“. U společníků (sahaba) jsou používány za jmény dovětky ve významu- u mužů „Nechť je Alláh s ním/nimi spokojen“ a u žen „Nechť je Alláh s ní/nimi spokojen“. Vzhledem k rozsáhlosti tématického okruhu, často opakující se oslovení společníka/ků a tomu, že povinnost použití dovětku u jména se vztahuje pouze na Proroka Muhammada, nechť mu Alláh žehná a dá mír, je v překladu použito dovětku pouze u jeho jména.