První muslimové

Po tomto památném dni přicházelo zjevení k Muhammadovi pravidelně. Již věděl, co má dělat. Musí být připraven na budoucnost, protože pouze silný a odvážný člověk vyvolený Alláhem může být prorokem, vždyť lidé jsou často zlí a nechtějí Alláhovu poselství naslouchat.

Jako první uvěřila Chadídža. Pomocí ní Alláh Muhammadovi vše ulehčil. Chadídža byla jeho oporou, pomáhala mu hlásat poselství a stavěla se proti jeho nepřátelům.

Jednu dobu přestala přicházet další zjevení. Prorok byl velmi nešťastný, protože myslel, že ho Alláh opustil nebo se na něj rozhněval a že není hoden svého úkolu. Ale archanděl Gabriel ho znovu brzy navštívil a přinesl mu tyto verše:

Při denním jasu a při noci, když je tichá, tvůj Pán tě neopustil ani tebou nepohrdá! A bude pro tebe věru lepší poslední než první a tvůj Pán tě zajisté obdaří k tvému uspokojení. Což nenašel tě jako sirotka - a v útulek tě nepřijal? Bloudícím tě nenalezl - a správnou cestu ti ukázal, nuzákem tě nalezl - a bohatství ti věru dal! Co sirotka se týče, toho neutiskuj, co žebráka se týče, toho neodstrkuj, však o dobrodiní svého Pána jiným vypravuj! (93:1-11)

Muhammad začal tajně hlásat poselství Alláha blízkým a lidem, kterým důvěřoval. Bylo to v době, kdy život v Mekce byl velmi těžký a lidem chybělo jídlo. Také Abu Tálib, strýc Proroka, který se o něj postaral po smrti jeho dědečka, měl problém s uživením své velké rodiny. Prorok tedy navrhl, že on a jeho strýc Abbás, který byl velmi bohatý, vychovají dvě děti Abu Táliba, aby mu tak pomohli. Abu Tálib souhlasil. Prorok si vzal do opatrovnictví Alího a Al Abbás Džafara.

Jednoho dne, když byl Prorok za městem, zjevil se mu archanděl Gabriel. Ukázal Prorokovi, jak provádět rituální umývání před modlitbou. Pak mu předvedl všechny pozice islámské modlitby - všechny pohyby i slova, která je třeba pronášet. Prorok se vrátil domů a vše nejprve naučil Chadídžu a později i své následovníky. Od té doby se muslimové před modlitbou umývají a opakují ta samá slova a pohyby, jak je to kdysi naučil Muhammad.

O všem věděla nejprve pouze Prorokova manželka. Jednou však nečekaně vešel do pokoje Alí a uviděl je, jak se modlí. Byl velmi překvapen a zeptal se jich, co to dělají. Prorok mu vysvětlil, že chválí Alláha a děkují mu. Té noci Alí nemohl usnout a stále musel myslet na to, co viděl a slyšel. Velmi si svého bratrance vážil. Nakonec tedy za ním přišel a řekl mu, že by ho chtěl následovat. A tak Chadídža byla první ženou, která poznala islám, náboženství Alláha, a Alí byl prvním mladým mužem. Krátce potom se k ním přidal Muhammadův otrok Zaid ibn Harisa.

Prorok s Alím často opouštěli Mekku, aby se modlili. Jednoho dne je oba uviděl Abu Tálib a zeptal se jich, kam mají namířeno. Prorok odpověděl, že se modlí a vyznávají stejnou víru jako Abrahám. Vysvětlil mu, že stejně jako Abraháma, tak i jeho si vybral Alláh, aby vedl lid k pravdě. Abu Tálib se podíval na svého syna Alího a odpověděl: "Muhammad by tě nikdy nevedl k zlému, běž s ním. Ale já nemohu odejít od své víry a víry mých otců." Potom odešel svou cestou.

V stejné době se dostaly zvěsti o Muhammadovi k moudrému a ctěnému kupci z Mekky Abu Bakrovi. Znal dobře Muhammada a věděl, že nikdy nelže. Vydal se za ním osobně, aby si s ním promluvil. Prorok mu řekl, že je opravdu vyslancem Alláha. Když to Abu Bakr uslyšel z jeho úst, uvěřil. Prorok později řekl, že každý, komu vyprávěl o islámu, měl pochybnosti a neuvěřil okamžitě, pouze Abu Bakr byl výjimkou a neváhal ani chvíli. Protože byl velmi moudrý, šlechetný a upřímný, obraceli se na něj lidé často o radu. Měl na ně velký vliv a díky němu se mnoho lidí obrátilo k islámu. Patřil mezi ně také Saad ibn Abu Wakas, strýc Áminy, matky Proroka. Krátce před tím, než k němu Abu Bakr přišel a řekl mu o islámu, měl Saad v noci sen, že se pohybuje v temnotě. Pak uviděl Měsíc. Když se na něj podíval, uviděl Alího, Abu Bakra a Zaida, otroka Proroka. Všichni mu kynuli dlaní, aby se k nim přidal. Když mu Abu Bakr řekl o náboženství islámu, porozuměl svému snu. Hned se přidal k Prorokovi a prohlásil, že je muslimem. Pochopil, že stát se muslimem znamená podřídit se vůli Alláha a sloužit pouze jemu. Přivedl na dráhu islámu také otroka Bilála. Stalo se to jedné noci. Šel zrovna do domu Ummaje ibn Chalafa, jednoho z nejváženějších lidí mezi Kurajšovci. Ummajah nebyl právě doma a Abu Bakr nalezl pouze jeho otroka Bilála. Vyprávěl mu tedy o islámu. A než dům opustil, stal se Bilál muslimem.

Počet následovníků Proroka začal stoupat. Někdy opouštěli Mekku, aby v horách naslouchali, jak Muhammad recituje Korán. To vše se však dělo tajně a jen málo lidí zatím o islámu vědělo.